Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Newidiadau Ffocws

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2016-2031) diwygiedig bellach wedi'i fabwysiadu. I weld y Cynllun Datblygu Lleol (2016-2031) Mabwysiedig yr Awdurdod, cliciwch yma. Nid yw'r tudalen isod bellach yn gyfredol, mae ar gyfer dibenion cyfeirio yn unig.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyflwyno cynigion ar gyfer yr adolygiad ffurf fer o Gynllun Datblygu Lleol Eryri i Lywodraeth Cymru yn Ionawr, 2018 ar gyfer Archwiliad Annibynnol. Penodwyd Mr Richard Duggan BSc (Hons) DipTP MRTPI i gynnal yr Archwiliad gan Arolygaeth Gynllunio Cymru.

Hysbysebu’r Newidiadau Ffocws Arfaethedig

Ar gais yr Arolygydd, mae’r Awdurdod wedi paratoi dogfen Newidiadau Ffocws ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ynghyd a ffurflen sylwadau a nodiadau canllaw.

Dogfen Newidiadau Ffocws

Ffurflen Sylwadau

Nodiadau Canllaw

Mae’r ddogfen Newidiadau Ffocws wedi’i seilio ar y newidiadau sydd wedi deillio o argymhellion yr Awdurdod ar ôl ystyried y sylwadau a gafwyd ar adeg adnau. Cymerodd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Newidiadau Ffocws lle o'r 16 Fawrth 2018 hyd at 4:30yh ar 27 Ebrill 2018. Gweler y cynrychioliadau a dderbyniwyd o fewn y linc isod:

Cynrychioliadau'r Ymgynghoriad ar y Newidiadau Ffocws

Copiau caled o'r dogfennau

Mae’r ddogfen Newidiadau Ffocws arfaethedig, y dogfennau cefnogi a ffurflen sylwadau ar gael i’w gweld ar ein gwefan ac yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol. Gallwch hefyd weld y ddogfen Newidiadau Ffocws mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yn Abermaw, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Penygroes, Tywyn, Porthmadog, Y Bala, Cerrigydrudion, Llanrwst, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy ac yng Nghanolfan Wybodaeth yr Awdurdod ym Metws y Coed yn ystod oriau agor arferol.

Dim ond sylwadau ar y Newidiadau Ffocws arfaethedig hyn mae modd eu cyflwyno ar hyn o bryd.

Nid ydi hyn yn gyfle i ychwanegu at sylwadau cynharach, nac i wneud sylwadau newydd ar y rhannau o Gynllun Datblygu Lleol adnau Eryri nad ydynt yn cael eu newid, gan na fydd yr Arolygydd yn ystyried unrhyw sylwadau newydd o’r fath. Ni fydd yr Awdurdod yn gwneud sylwadau ar y Newidiadau Ffocws. Bydd y sylwadau hynny’n cael eu gyrru ymlaen i’r Arolygydd, fydd eu cymryd i ystyriaeth fel rhan o’r broses Archwilio.

Dylai sylwadau ar y ddogfen Newidiadau Ffocws arfaethedig gael eu gyrru mewn ysgrifen, i gyrraedd erbyn 4:30yh ar 27 Ebrill 2018 at:-

Y Tîm Polisi (Cynllun Datblygu Lleol),

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,

Swyddfa’r Parc Cenedlaethol,

Penrhyndeudraeth,

Gwynedd,

LL48 6LF

Neu gael eu gyrru i polisi.cynllunio@eryri.llyw.cymru

Y Camau Nesaf

Mae disgwyl y bydd yr Archwiliad yn digwydd rywdro yng Ngorffennaf  2018. Bydd y Swyddog Rhaglen yn ysgrifennu atoch ar wahân i adael i chi wybod dyddiadau’r cyfarfodydd hyn a’r amserlen i'r dyfodol ar gyfer Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol Eryri.