Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Materion a Godwyd

Ymgynghoriad ar Newidiadau Materion a Godwyd

Yn dilyn Sesiynau Gwrandawiadau’r Archwiliad i Gynllun Datblygu Lleol Eryri, mae'r Awdurdod wedi gwneud newidiadau i Gynllun Datblygu Lleol Eryri. Gelwir y diwygiadau hyn yn Newidiadau Materion a Godwyd a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus tan 5yh ar 25ain Hydref 2018.

DA021 Llythyr Ymgynghoriad Newidiadau Materion a Godwyd (12.09.18)

Mae’r Awdurdod wedi paratoi ffurflen ar gyfer cyflwyno sylwadau a nodiadau canllaw i gynorthwyo unigolion wrth gwneud sylwadau ar y Newidiadau Materion a Godwyd:

Ffurflen ar gyfer Cyflwyno Sylwadau

Nodiadau Canllaw

Gall y sylwadau a wneir yn yr ymgynghoriad hwn ond fynd i’r afael â’r Newidiadau Materion a Godwyd yn unig

Nid yw hyn yn gyfle i ychwanegu at sylwadau blaenorol, nac i wneud sylwadau newydd ar rannau’r Cynllun Datblygu Lleol Adnau sydd ddim yn destun newid, gan na fyddai’r Arolygydd yn cymryd y rhain i ystyriaeth.

Dylid anfon sylwadau yn ysgrifenedig erbyn 5pm ar 25ain o Hydref 2018 at:

Y Tîm Polisi (Cynllun Datblygu Lleol),
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,
Swyddfa’r Parc Cenedlaethol,
Penrhyndeudraeth,
Gwynedd,
LL48 6LF

neu ar ebost i Polisi.Cynllunio@eryri.llyw.cymru

Bydd unrhyw sylwadau sy’n dod i law ar y Newidiadau Materion a Godwyd yn cael eu pasio i’r Arolygydd i’w ystyried.

Cynrychioliadau Ymgynghoriad Newidiadau a Godwyd

Copïau Caled o’r dogfennau hyn

Gellir dod o hyd i’r dogfennau hyn, y ffurflen sylwadau ynghyd â nodiadau canllaw ar y wefan ac yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol ym Mhenrhyndeudraeth. Gallwch hefyd ddod o hyd i’r dogfennau Newidiadau Materion a Godwyd mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yn Abermaw, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Penygroes, Tywyn, Porthmadog, Y Bala, Cerrigydrudion, Llanrwst, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy ac yng Nghanolfan Wybodaeth yr Awdurdod ym Metws y Coed yn ystod oriau agor arferol.

Am ragor o wybodaeth neu gymorth, e-bostiwch Polisi.Cynllunio@eryri.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 770274 a gofynnwch i siarad â rhywun o’r Adran Polisi Cynllunio.