Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu manylion pellach i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn rhoi arweiniad ynglyn â sut fydd yr Awdurdod Cynllunio yn ymdrin â cheisiadau Cynllunio. Bydd y dogfennau canllaw hyn yn cael eu defnyddio gan yr Awdurdod wrth wneud penderfyniadau ac maent yn ystyriaeth berthnasol.

Ymgynghoriad Cyhoeddus:

Canllaw Cynllunio Atodol Drafft

Cyhoeddir y Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) canlynol ar ffurf drafft at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus:

CCA 8: Llety Ymwelwyr (pdf)

Dylai sylwadau a wnaed yn ystod yr ymgynhoriad hwn ymdrin â chynnwys y CCA drafft yn unig, ac felly nid yw’n gyfle i ddiwygio’r polisiau y CDLl a fabwysiadwyd.

Mae’r canllawiau cynllunio atodol drafft ar gael i’w harchwilio:

  • o fewn y ddolen pdf uchod
  • yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol ym Mhenrhyndeudraeth;
  • mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yn Abermaw, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Penygroes, Tywyn, Porthmadog, Y Bala, Cerrigydrudion, Conwy, Llanfairfechan, Llanrwst, Penmaenmawr ac yng Nghanolfannau Croeso’r Awdurdod ym Metws y Coed, Beddgelert ac Aberdyfi yn ystod oriau agor arferol.

Dylid anfon yr holl ymatebion at polisi.cynllunio@eryri.llyw.cymru neu drwy’r post at:

Y Tîm Polisi (Canllawiau Cynllunio Atodol),

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfa’r Parc Cenedlaethol

Penrhyndeudraeth

Gwynedd

LL48 6LF

Caniateir tan 5yh ar 11eg Orffennaf 2019 i chi ymateb.

Unwaith y bydd yr Awdurdod wedi ystyried yr ymatebion sydd wedi dod i law, bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n cymeradwyo’r canllaw’n ffurfiol ac yn eu cyhoeddi ar ffurf derfynol, gan gynnwys unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt. Wedi hynny, bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi cael eu mabwysiadu yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri: