Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Mwynau a Gwastraff

Ymgymerodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyfrifoldeb dros fineralau a chynllunio gwastraff yn 1996.

Mineralau

Mae’r Parc Cenedlaethol yn gyfoethog mewn mineralau megis llechi, cerrig caled a chymysgedd o fetalau, gan gynnwys aur. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r galw am y deunyddiau hyn gael ei fesur yn erbyn yr angen i warchod Eryri rhag gweithredoedd o gloddio a chwarela fyddai’n creu niwed hir-dymor i dirwedd, cymeriad ac amgylchedd y Parc Cenedlaethol. Mae polisi cynllunio i’r dibenion yma yn nodi fod cloddio mineralau mewn Parciau Cenedlaethol yn ddibynol ar archwiliadau manwl.

Chwarel Tonfannau

Chwarel Tonfannau (© APCE)

Gwastraff

Yr unig ffordd mae datblygu cynaladwy yn bosib yw os bydd deunyddiau ac adnoddau yn cael eu defnyddio yn gyfrifol. Gallwn gyflawni hyn drwy leihau’r gwastraff sydd yn cael eu gyrru i dirlenwi drwy ail-ddefnyddio, ail-gylchu ac adfer deunyddiau a ffynonellau egni. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyfrannu at gynhyrchu Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru, sydd wedi gosod glasbrint ar gyfer datblygu rhwydwaith o gyfleusterau er mwyn sicrhau bod rheolaeth gwastraff yn gynaladwy yn yr ardal.

Gwasanaeth Mineralau a Chynllunio Gwastraff Gogledd Cymru

Mae’n cael ei gydnabod bod mineralau a chynllunio gwastraff yn gofyn am arbenigedd, ac wrth ystyried mai bychan yw maint timoedd cynllunio cynghorau unigol yng ngogledd Cymru, roedd hi’n anghyffredin cyflogi staff gyda’r arbenigedd angenrheidiol. Yn 2011 sefydlwyd Gwasanaeth Mineralau a Chynllunio Gwastraff Gogledd Cymru. Yn wreiddiol roedd awdurdodau cynllunio y chwe sir yn rhan o’r gwasanaeth yn ogystal ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Ers hynny mae’r gwasanaeth wedi cymeryd cyfrifoldeb dros fineralau a chynllunio gwastraff yng ngogledd Powys.

Mae’r gwasanaeth, sydd wedi ei leoli ym Mangor ac yn Yr Wyddgrug, yn cynnwys saith arbennigwr cynllunio gwastraff a mineralau sydd yn cael eu cyflogi ar ran yr awdurdodau cynwysiedig gan Gyngor Fflint fel y prif awdurdod. Prif swyddogaethau y gwasanaeth ar y cyd yw:

  • asesu, ysgrifennu adroddiadau ac argymell gwelliannau ar geisiadau cynllunio
  • monitro safleoedd, ac chymeryd cyfrifoldeb am unrhyw waith gorfodaeth a chydymffurfio
  • cynorthwyo gyda datblygu polisi

Mae penderfyniadau ar geisiadau yn dal i gael eu cymeryd gan bwyllgorau cynllunio pob cyngor.