Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Cynlluniau a Dogfennau gyda Rhanfapiau’r Arolwg Ordnans

Y rheswm mwyaf cyffredin dros wrthod ceisiadau cynllunio yw am nad yw’r cynlluniau wedi’u llunio’n gywir. Y ffordd hawsaf i wneud yn sicr eu bod yn bodloni’r gofynion yw drwy eu cael gan gyflenwyr cymeradwy ar y Porth Cynllunio.

Mae'r Porth Cynllunio hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddogfennau eraill y gallwch fod eu hangen.

Hawlfraint

Mae’r cynlluniau, y darluniau a’r deunyddiau a gyflwynir i ni yn cael eu diogelu gan Ddeddfau Hawlfraint (Adran 47, Deddf 1988). Mae’n rhaid i ranfapiau’r Arolwg Ordnans a gyflwynir gyda’ch cais cynllunio gael eu trwyddedu gan yr Arolwg Ordnans i ganiatáu eu defnydd. Bydd gan bob rhanfap trwyddedig yr Arolwg Ordnans rif trwydded dilys, a bydd yn nodi cyflenwr trwyddedig yr Arolwg Ordnans, a'r dyddiad y cynhyrchwyd y map. Dylai ymgeiswyr neu asiantau sy’n dal eu trwydded hawlfraint eu hunain sicrhau bod pob rhanfap a gyflwynir yn cynnwys y gydnabyddiaeth hawlfraint berthnasol a'u rhif trwydded. Mae hyn yn darparu'r dystiolaeth angenrheidiol nad yw hawlfraint yr Arolwg Ordnans yn cael ei thorri.

Os bydd map didrwydded yn cael ei gyflwyno gyda'ch cais byddwn yn gofyn i chi ailgyflwyno’r cynlluniau perthnasol. Er y byddwn yn cofrestru unrhyw fapiau didrwydded, cofiwch y byddwch yn torri Hawlfraint y Goron ac rydym yn cadw pob hawl i anfon eich manylion at yr Arolwg Ordnans er mwyn ymchwilio i unrhyw dor hawlfraint posibl. Gall hyn arwain at erlyniad a dirwy.

Bydd yr Awdurdod yn derbyn cynlluniau arolwg safle a baratowyd gan syrfëwr ond mae'n rhaid iddynt gynnwys datganiad i'r perwyl hwnnw a chadarnhau na ddefnyddiwyd gwybodaeth yr Arolwg Ordnans.

Noder bod Adran 47 o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn diogelu cynlluniau, darluniau a deunyddiau a gyflwynir i'r Awdurdod at ddibenion cael caniatâd cynllunio. Ni chewch ond defnyddio deunydd sy'n cael ei lwytho i lawr a / neu ei argraffu o'r wefan hon at ddibenion ymgynghori; cymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol a gwirio pa un a yw datblygiadau wedi’u cwblhau yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd. Ni chaniateir gwneud rhagor o gopïau heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint yn gyntaf.

Ble Alla i Gael Mwy o Wybodaeth?

Gallwch gael mwy o wybodaeth am fapiau ceisiadau cynllunio neu wybodaeth am wneud cais am drwydded i ddefnyddio mapiau a data’r Arolwg Ordnans gan yr Arolwg Ordnans.

Os oes gennych gwestiynau cysylltwch â: customerservices@ordnancesurvey.co.uk neu ffoniwch 08456 050505

 

OS Logo