Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Sut i Gwneud Cais

Mae’r Awdurdod yn croesawu ymgeiswyr i geisio cyngor o flaen llaw cyn cyflwyno cais cynllunio. Os gwelwch yn dda edrychwch ar ein tudalen Cyngor o Flaen Llaw.

Os dymunwch wneud cais cynllunio mi allwch chi:

Lawrlwythwch Ffurflen Gais

Mae’r ffurflenni cais wedi eu rhannu i mewn i gategorïau gwahanol:

Pa bynnag ffordd yr hoffech gyflwyno eich cais, rydym yn atgyfnerthu’r pwysigrwydd sydd angen i wiro a chyflwyno y manylion sydd angen ar y rhestr ddilysu a’r manylion sydd eu hangen ar y Datganiad Dylunio a Mynediad.

Gwneud cais gan ddeiliad tŷ

Sut i Gwneud Cais

Cais gan ddeiliad tŷ yw caniatâd i wneud unrhyw addasiadau i adeilad presennol neu o fewn ei therfynau.

Er enghraifft:

 • Estyniad i adeilad presennol gan gynnwys portshys a thai gwydr
 • Codi strwythur o fewn adeilad presennol ee. garej, sied i’r ardd
 • Newidiadau i wal derfyn

« Gweld ffurflenni 'Gwneud cais gan ddeiliad tŷ' 1, 2 and 3

Gwneud Cais Cynllunio Llawn

Full Planning Application Forms

Mae cais cynllunio llawn yn ganiatâd i godi adeiladau newydd, newid defnydd adeilad presennol, neu unrhyw addasiadau i fflat presennol, adeilad sydd wedi ei rannu’n fflatiau, neu i godi neu arddangos arwydd, wynebfwrdd, rhybudd neu hysbyseb.

Er enghraifft:

 • Adeiladau newydd
 • Unrhyw addasiadau i fflat
 • Unrhyw addasiadau i adeilad sydd wedi ei rannu’n fflatiau
 • Unrhyw fater sydd angen newid defnydd adeilad presennol

« Gweld ffurflenni 'Gwneud Cais Cynllunio Llawn' 4, 7, 8 and 9

Gwneud cais Adeilad Rhestredig

Listed Buildings & Conservation Areas

Mae’r ffurflenni yma ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau cadarnhad am wneud unrhyw waith neu addasiadau ar adeilad rhestredig.

Er enghraifft:

 • Estyniad i adeilad rhestredig gan gynnwys portshys a thai gwydr
 • Codi strwythur o fewn terfynnau adeilad rhestredig presennol ee. garej, sied i’r ardd
 • Addasiad i du mewn adeilad rhestredig
 • Addasiad i wal derfyn adeilad rhestredig

« Gweld ffurflenni 'Gwneud cais Adeilad Rhestredig' forms 3, 7 8, 10, 11, 13 and 32

Gwneud hysbysiad Coedwigaeth ac Amaeth

Agriculture and Forestry

Defnyddiwch y ffurflenni yma i hysbysu o flaen llaw unrhyw waith adeiladu neu addasu i unrhyw ddaliad amaethyddol neu goedwigaeth.

Er enghraifft:

 • Adeiladu adeilad amaethyddol
 • Adeiladu pwll slyri
 • Adeiladu trac neu ffordd

« Gweld ffurflenni 'Gwneud hysbysiad Coedwigaeth ac Amaeth' 16, 17, 18, 19, 20 and 22

Cynllunio amlinellol â materion wedi’u cadw’n ôl

Outline Proposals & Reserved Matters

Defnyddiwch y ffurflenni yma er mwyn cael caniatâd cychwynol amlinellol ar gyfer cais cynllunio a chymeradwyaeth ar faterion wedi cadw’n ôl.

Er enghraifft:

 • Codi annedd newydd
 • Codi pob math o adeiladau newydd ee. ysgolion

« Gweld ffurflenni 'Cynllunio amlinellol â materion wedi’u cadw’n ôl' 5, 6 and 23

Hysbysebion

Advertisements

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych eisiau codi neu arddangos arwydd, wynebfwrdd,rhybydd neu hysbyseb.

Er enghraifft:

 • Wynebfwrdd tu allan siop
 • Hysbyseb ar ochr ffordd

« Gweld ffurflenni 'Hysbysebion' 9 and 12

Coed & Gwrychoedd

Trees & Hedgerows

Defnyddiwch y ffurflenni yma ar gyfer gwaith sydd a gorchymyn cadw coed a/neu hysbysu an waith arfaethedig ar goed o fewn ardal gadwraeth, yn ogystal a thynnu gwrychoedd.

Er enghraifft:

 • Cais i dynnu gwrych
 • Gwaith i goeden sydd a gorchymyn cadw coed
 • Unrhyw waith i goeden sydd o fewn ardal gadwraeth

Edrychwch ar ein tudalen 'Coed a Gwrychoedd' am arweiniad.

« Gweld ffurflenni 'Coed & Gwrychoedd' 21 and 31

Tystysgrifau Defnydd Cyfreithlon

Certificates of Lawful Use

Mae Tystysgrifau defnydd cyfreithlon yn cael eu defnyddio i sicrhau caniatâd cyfreithlon i ddefnyddio adeilad neu dir ar gyfer defnydd arbennig.

Er enghraifft:

 • Defnyddio tir i leoli carafan/au
 • Newid defnydd ee. newid adeilad megis cwt yn annedd

« Gweld ffurflenni 'Tystysgrifau Defnydd Cyfreithlon' 14 and 15

Amrywio amodau & diwygio ansylweddol

Variation of Conditions & Non Material Amendments

Mae ffurflenni amrywio amodau & diwygio ansylweddol yn cael eu defnyddio i amrywio unrhyw amodau presennol, neu wneud addasiad i unrhyw hawl cynllunio.

Er enghraifft:

 • Newid amod deunyddiau ee. math o garreg ar wyneb
 • Newid safle neu nifer o ffenestri
 • Addasu unrhyw newid amser ee. amseroedd agor

« Gweld ffurflenni 'Amrywio amodau & diwygio ansylweddol' 25, 27 and 34

Diogelu Data

Byddwn yn ymdrin â’r holl wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Fe’i defnyddir at ddibenion prosesu eich cais, a bydd rhywfaint o’r wybodaeth a ddarperir gennych yn ffurfio rhan o’r Gofrestr Gyhoeddus y mae’n rhaid i ni ei chyhoeddi yn unol â’r gyfraith. Byddwn yn cyhoeddi fersiwn wedi’i golygu o’ch cais cynllunio a’r dogfennau cysylltiedig ar ein gwefan. Ni fyddwn yn cyhoeddi llofnodion personol, rhifau ffôn na chyfeiriadau e-bost ar ein gwefan.