Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Faint fydd yn ei gostio?

Pob Cais Amlinell

(gan gynnwys adeiladau amaethyddol)

£380 am bob 0.1 hectar (neu ran o 0.1 hectar) o arwynebedd y safle hyd at uchafswm o £287,500

Ceisiadau Llawn a Materion a Gedwir Yn ôl Gan Gynnwys Dyluniad Neu Wedd Allanol

Addasiadau neu estyniadau i dai sy'n bod eisioes a gweithgareddau o fewn y cwrtil
£190

Adeiladu tai
£380 y tŷ hyd at uchafswm o £287,500

Codi adeiladau
(heblaw tai ac offer a pheiriannau)
£190 - 40 medr sgwâr o arwynebedd llawr newydd neu lai
£380 - 40 medr sgwâr i 75 medr sgwâr o arwynebedd llawr newydd
£380 - am bob 75 medr sgwâr (neu ran o hynny) o arwynebedd llawr hyd at uchafswm o £250,000

Adeiladau Amaethyddol
£70 - hyd at 465 medr sgwâr o arwynebedd
£380 - 465 medr sgwâr i 540 medr sgwâr
£380 - am bob 75 medr sgwâr ychwanegol hyd at uchafswm o £287,500

Tai gwydr a thwneli polythen
£70 - hyd at 465 medr sgwâr o arwynebedd llawr
£380 - am bob 75 medr sgwâr ychwanegol (neu ran o hynny)

Adeiladau, addasu neu ail osod offer a pheiriannau
£385 am bob 0.1 hectar (neu ran o 0.1 hectar) hyd at uchafswm o £287,500

Ceisiadau am Gymeradwyo Materion a Gedwir yn ôl

Safle mynedfa a thirwedd yn unig - £380

Ceisiadau am Weithfeydd Heblaw Gweithfeydd Adeiladu

Fforio a chloddio am fwynau, gwared sbwriel a storio mwyn/defnydd
£190 am bob 0.1 hectar (neu ran o 0.1 hectar) o arwynebedd y safle

Meysydd parcio, ffyrdd gwasanaethol neu fynedfeydd eraill ar gyfer dibenion sy'n bod eisioes
£190

Meysydd chwarae (ar gyfer clybiau chwaraeon neu gyrff adloniadol eraill nad ydynt yn gwneud elw)
£380

Gwaith peirianyddol arall neu waith arall ar dir
£190 am bob 0.1 hectar (neu ran o 0.1 hectar)

Ceisiadau Eraill

Newid defnydd (yn cynnwys newid defnydd un £380 am bob annedd ychwanegol a godir hyd at ty yn 2 dy neu fwy)
uchafswm o £287,500

Newid defnydd unrhiw dir neu adeilad -
£380

Cadw defnydd neu adeilad nad yw'n cydymffurfio ag amod ynghlwm wrth ganiatad cynllunio blaenorol
£170

Hysbysebu

Ar dir yn ymwneud â busnes neu flaen arwydd mewn man lle na welir yr eiddo
£100

Hysbysebion eraill
£380

Ceisiadau Defnydd Cyfreithiol ayb

Gweler ffi am gais cynllunio cyfartal

Ceisiadau Nad Oes Angen Tal Amdanynt

  1. Ceisiadau ar gyfer cymeradwyo adeiladau rhestredig.
  2. Ceisiadau ar gyfer ymestyn ac addasu tŷ person anabl er mwyn gwella'r fynedfa, diogelwch moethusrwydd a.y.b., neu i ddarparu mynedfa i bersonau anabl i adeilad lle mae gan y cyhoedd fynediad.
  3. Ceisiadau a orfodwyd yn sgil cyfarwyddyd Erthygl 4.
  4. Ceisiadau a orfodwyd yn sgil diddymu hawliau datblygu gan amod ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio.
  5. Rhai o geisiadau ar gyfer un adolygiad i ddatblygiad o'r un natur neu ddisgrifiad o fewn 12 mis or penderfyniad neu mewn achos o dynnu cais blaenorol yn ôl o fewn 12 mis o ddyddiad cofrestru'r cais>
  6. Cais am ganiatâd a ofynnir gan unrhyw amod ynghlwm wrth y caniatad cynllunio llawn.
  7. Ceisiadau ar gyfer newid defnydd o fewn yr un math o ddosbarth defnydd.

Gostyngiadau

Ceisiadau gan Gynghorau Cymuned
50% o'r tâl rhestredig.