Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Prif Wobr i Gynllun Ysgol

9 Rhagfyr 2014

Yn Noson Wobrwyo’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI - Royal Town Planning Institute) yng Nghaerdydd yn ddiweddar, prif enillydd Gwobr Cynllunio Cymru 2014 oedd Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn.

Pwrpas gwobrau’r RTPI yw cydnabod, cymeradwyo a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arferion cynllunio da yng Nghymru. Wrth ymgeisio am wobr, rhaid oedd i ymgeiswyr ateb meini prawf oedd yn cynnwys ac yn cyfeirio at yr amgylchedd ffisegol, newid hinsawdd, datblygiad cynaliadwy, gwreiddioldeb, ansawdd, gosod cynsail ynghyd â rôl y cynllunydd.

Rhoddodd y beirniad, Huw Evans, Roger Tanner a Mike Cuddy, ganmoliaeth benodol i gynllun, deunyddiau a chynaladwyedd Ysgol Craig y Deryn yn ogystal â’r gwaith a wnaed o ymgynghori â’r gymuned o flaen llaw. Roedd y cynllun yn enghraifft wych medden nhw, o awdurdod cynllunio yn goresgyn gwrthwynebiad cymunedol sylweddol a sensitifrwydd gwleidyddol wrth wireddu cynllun safonol, a chymdeithasol bwysig o fewn tirlun sensitif iawn.

Ar ran yr Awdurdod, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Jonathan Cawley,
“Mae’n galonogol derbyn cydnabyddiaeth fel hyn gan y RTPI ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant  gan fod  gwireddu’r cynllun hwn wedi bod yn her fawr i ni fel Awdurdod. Roedd hi’n  bwysig i ni gyflawni cynllun a fyddai’n enghraifft dda o’r hyn y gellir ei wneud wrth greu datblygiad mawr mewn ardal wledig gan barchu’r amgylchedd ar yr un pryd.”
Mae cynllun Ysgol Craig y Deryn yn enghraifft dda o adeilad effaith isel, sydd hefyd yn ddatblygiad ar raddfa fawr, wedi ei leoli mewn ardal wledig o arwyddocâd cenedlaethol. Cyfunwyd technegau, deunyddiau a thechnoleg adeiladu traddodiadol a modern i greu adeilad cynaliadwy, sy’n defnyddio lefelau isel o ynni a charbon. Ystyriwyd hefyd cost hir dymor yr adeilad, a’i effaith yn y dyfodol ar yr amgylchedd, cynefinoedd a bioamrywiaeth yr ardal. Mae hefyd yn atgyfnerthu’r synnwyr o le, ynghyd â lles cymdeithasol ac etifeddiaeth ieithyddol yr ardal fydd yn eu tro o fudd ac yn cynnal cenedlaethau’r dyfodol.

Agorwyd Ysgol Craig y Deryn yn 2013 a heddiw, mae’r ysgol yn dal 110 o ddisgyblion ysgol oed cynradd. Cwmni Wynne Construction  fu’n gyfrifol am adeiladu’r Ysgol a’r pensaer oedd Geraint Roberts, Penseiri B3.
 

Geraint Roberts (B3 Architects), Aled Loyd (APCE), Jane Jones (APCE), Huw Roberts (APCE)

Geraint Roberts (B3 Architects), Aled Loyd (APCE), Jane Jones (APCE), Huw Roberts (APCE) (© rtpicymru)