Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

SNPA Planning Committee Meeting

Beddgelert

Pwyllgorau Cynllunio

Pwy sy'n eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad?

Mae 18 Aelod yn perthyn i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ac maent hwy oll yn eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (mae manylion pob aelod ar wefan yr Awdurdod). Mae un Aelod yn gweithredu fel Cadeirydd y cyfarfod. Bydd y Swyddogion Cyfreithiol a Chynllunio yno.

Pa mor aml mae'r Pwyllgor yn cyfarfod?

Mae'r Pwyllgor fel arfer yn cynnull ar ddydd Mercher.

 • 8fed o Fedi 2021 am 10.00 y.b.
 • 20fed o Hydref 2021 am 10.00 y.b.
 • 1af o Ragfyr 2021 am 10.00 y.b.
 • 19eg o Ionawr 2022 am 10.00 y.b.
 • 2il o Fawrth 2022 am 10.00 y.b.
 • 6ed o Ebrill 2022 am 10.00 y.b.
 • 18fed o Fai 2022 am 10.00 y.b.

Cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn ystod argyfwng Cofid-19

Yn ystod argyfwng Cofid-19 mae cyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio a Mynediad Awurdod y Parc yn cael eu cynnal o bell ar-lein. Nid yw’r cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd, ond maent yn cael eu recordio. Isod mae recordiad o'r pwyllgor diweddaraf:

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio APCE

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Beth sy'n digwydd cyn y Pwyllgor?

Mae rhaglen yn cael ei chyhoeddi tri diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor, sy'n cynnwys adroddiad ar bob un o'r ceisiadau cynllunio a fydd yn cael eu hystyried. Mae'r adroddiadau unigol yn cael eu paratoi gan y swyddog cynllunio sy'n ymdrin â'r cais penodol hwnnw. Bydd yr adroddiad Cynllunio'n nodi:

 • manylion y cais
 • crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau neu gefnogaeth a gafwyd
 • asesiad o'r cynnig gan roi ystyriaeth i'r cynrychioliadau hyn yn ogystal â Chynllun Lleol Eryri
 • argymhelliad yn nodi a ddylid gwrthod y cais ynteu ei gymeradwyo.

A yw'r rhaglenni a'r adroddiadau ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio?

Ydynt, ar y wefan yma, ym mhencadlys yr Awdurdod, llyfrgelloedd cyhoeddus, trwy'r Cynghorau Cymuned a lleoliadau eraill. Petaech yn dymuno gweld adroddiad neu fynychu cyfarfod, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â phencadlys yr Awdurdod i gadarnhau'r dyddiad y bydd y cais yn cael ei ystyried.

Yng Nghyfarfod y Pwyllgor

Cewch fynychu unrhyw gyfarfod o'r Pwyllgor fel arsyllwr. Mae croeso i chi hefyd wneud cais i siarad yn y cyfarfod yn unol â'r canllawiau a nodir yn y daflen Siarad yn Gyhoeddus. Cynhelir holl gyfarfodydd y Pwyllgor trwy gyfrwng y Gymraeg ac fe ddarperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i'r Saesneg.

Bydd y drafodaeth ar y ceisiadau'n dilyn y drefn a ganlyn:

 • Bydd y Cadeirydd yn datgan y cais
 • Bydd swyddog cynllunio'n cyflwyno'r cais i Aelodau'r Pwyllgor ac yn adrodd am unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddaeth i law
 • Gwrthwynebydd i annerch y Pwyllgor
 • Cyngor Cymuned i annerch y Pwyllgor
 • Ymgeisydd / Asiant / Cefnogwr i annerch y Pwyllgor
 • Cwestiynau'r Aelodau a thrafodaeth
 • Cynnig
 • Unrhyw newid
 • Pleidlais

Pa benderfyniadau all y Pwyllgor eu gwneud?

Bydd y Pwyllgor yn gwneud un o'r penderfyniadau a ganlyn fel rheol mewn perthynas â cheisiadau a roddir ger eu bron:

 • caniatáu gydag/heb amodau
 • gwrthod (gyda rheswm dros wrthod)
 • gohirio er mwyn cynnal Ymweliad Safle
 • gohirio er mwyn trafod
 • gohirio nes ceir rhagor o wybodaeth

A yw'n bosibl i'r Pwyllgor wneud penderfyniad sy'n groes i argymhelliad y Swyddog?

Ydi, mae gan y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yr hawl i wneud penderfyniad sy'n groes i argymhelliad y swyddog cynllunio, ni waeth os yw hynny ar gyfer gwrthod neu ganiatáu'r cais.