Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Melin Lechi Ynys y Pandy

Beddgelert

Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau

Un o nodweddion amlycaf tref Dolgellau yw ei hadeiladau uchel o gerrig llwydion dolerit a llechen, a’i gwe o strydoedd cul sydd wedi esblygu a datblygu yn ddamweiniol dros bedwar canrif. Mae 180 o adeiladau’r dref wedi eu rhestru, ac mae llawer o adeiladau hanesyddol y dref, rhai masnachol yn bennaf, wedi disgyn i adfeiliad a rhai wedi bod yn wag neu yn rhannol wag ers blynyddoedd.

Er mwyn helpu i adfywio’r dref sefydlwyd Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau, sef partneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw a Chyngor Gwynedd yn 2016 fel ail gyfnod i Fenter Treftadaeth Treflun Dolgellau. Bydd y prosiect yn cynnig grantiau i berchnogion eiddo cymwys tuag at waith atgyweirio ar adeiladau, adfer nodweddion pensaernïol sydd wedi eu colli ynghyd â dod a lloriau gwag yn ôl i ddefnydd economaidd. Amcan arall y fenter yw hyrwyddo ymwybyddiaeth o dreftadaeth y dref ac annog trigolion ac ymwelwyr i ymwneud mwy â’u treftadaeth ddiwylliannol.

Dolgellau

Canol y dref Dolgellau (© APCE)

Penafon Dolgellau Penafon Dolgellau

Sbiwch dros y ddelwedd i weld Penafon Dolgellau wedi ei gwblhau (© SNPA)