Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Melin Lechi Ynys y Pandy

Beddgelert

Treftadaeth Ddiwylliannol a Chynllunio

Mae Treftadaeth Ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnwys holl dystiolaeth o weithgareddau dynolryw a’r cysylltiadau a ellir eu gweld, eu deall a’u teimlo. Mae’n cynnwys tirweddau, adeiladau, safleoedd, henebion a phethau, cofnodion, archifau a chasgliadau yn ogystal â’r iaith (a thafodieithoedd), chwedlau, traddodiadau a chelf.

Mae yr Adain Dreftadaeth Ddiwylliannol o fewn y Gwasanaeth Cynllunio a Threftadaeth Ddiwylliannol yn gweithio i warchod a gwella archeoleg, adeiladau hanesyddol a diwylliant y Parc Cenedlaethol.

Yr Archeolegydd sy’n gyfrifol am adnabod a chofnodi treftadaeth archaeolegol y Parc Cenedlaethol. Bydd yn cyflawni arolygon, yn cydweithio gyda sefydliadau eraill, a bydd yn ymwneud â rheoli cadwraeth. Mae’n cynghori’r Awdurdod ar faterion sydd a wnelo cynllunio a rheoli tir hefyd.

Bydd yr Adain yn darparu cyngor i’r cyhoedd ynghylch pa adeiladau sy’n rhestredig, ac ynghylch unrhyw addasiadau arfaethedig y mae’n rhaid cael Caniatâd Adeilad Rhestredig neu Ganiatâd Cynllunio arnynt. Fe’ch cynghorir i gysylltu gyda’r adran hon cyn cyflwyno cais am ganiatâd Adeilad Rhestredig er mwyn cyflawni unrhyw waith, yn fewnol neu’n allanol a fyddai’n effeithio ar gymeriad adeilad rhestredig. Mae’r Adain hefyd yn cynghori ar gadwraeth Adeiladau Rhestredig ac adeiladau traddodiadol er mwyn cynorthwyo i warchod eu cymeriad a’r cyfraniad pwysig maen nhw’n ei wneud i rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol.