Cynllunio

Dyffryn Ogwen

Beddgelert

Canllawiau ar gyfer paratoi Adroddiadau Ecoleg

Mae'r ddogfen isod yn rhan o gyfres o nodiadau cyngrhorol a dogfennau arweiniol ar gyfer datblygwyr, asiantau cynllunio, penseiri ac ymgynghorwyr ecolegol. Mae'r ddogfen yn amlinellu'r gofynion lleiafsymiol ar gyfer adroddiadau ecolegol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE), mewn perthynas ag ystlumod a rhywogaethau eraill a ddiogelir yn y DG ac Ewrop, a gyflwynir fel rhan o geisiadau cynllunio.

Ar gyfer pwy mae'r ddogfen hon?

Ysgrifennwyd y ddogfen er mwyn cynorthwyo unrhyw un sy'n ymwneud â’r broses o gyflwyno neu roi arsylwadau ar gais cynllunio. Disgwylir y bydd datblygwyr, asiantau cynllunio, penseiri ac ymgynghorwyr ecolegol yn canfod fod y ddogfen yn arbennig o ddefnyddiol wrth baratoi adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer eu cyflwyno i APCE.