Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Cynllunio ar gyfer Eryri

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol. Mae dyletswydd statudol arno i baratoi Cynllun Datblygu a phenderfynu ar geisiadau cynllunio dan ddarpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004.

Wrth i Awdurdod y Parc Cenedlaethol (APC) gyflawni ei ddyletswyddau cynllunio statudol, rhaid iddo ystyried cyfrifoldebau statudol a swyddogaeth reolaethol awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol fel y’i nodir o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995.

Ei bwrpas yw:

  • Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc.
  • Hyrwyddo cyfle i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc.

Mae dyletswydd ar y Parc Cenedlaethol hefyd i:

  • Feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc.

Y cynllun datblygu mabwysiedig ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri yw'r Cynllun Datblygu Lleol (dyddiad terfynu 2031)a gafodd ei fabwysiadu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 6ed o Chwefror, 2019. Nod y cynllun yw mynegi pwrpasau a dyletswyddau'r Parc yn nhermau polisïau cynllunio a datblygu sydd a wnelo defnydd tir.

Ffurflenni Cais

Application Forms

Os hoffech wneud cais cynllunio, gallwch un ai gwneud cais ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Porth Cynllunio neu lawrlwytho a llenwi un o’n ffurflenni cais.

« mwy o fanylion

Canllawiau Dylunio

Designe Guides

Er mwyn cynnal cymeriad adeiladau unigol ac ardaloedd cadwraeth o fewn y Parc, rydym wedi cynhyrchu cyfres o enghreifftiau o ddyluniadau yn gymorth i ddatblygwyr ac unigolion.

« mwy o fanylion