Snowdonia National Park strapline

Coedwigaeth

 Coetir Derw

alt=

Coedwigaeth

Mae oddeutu 36,400 hectar o Barc Cenedlaethol Eryri yn goetir. Mae hyn yn cynrychioli tua 17% o gyfanswm arwynebedd y Parc gyda choedwigoedd o bob math - llydanddail, conwydd a chymysg.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn berchen ar nifer o goedlannau, a reolir hyd at y safon amgylcheddol uchaf posibl drwy'r Adain Goedwigaeth, gan ddarparu adnoddau ar gyfer mwynhad ac addysg.

Nod yr Adain Goedwigaeth yw gwarchod, gwella ac ehangu coetiroedd collddail cynhenid a'u bioamrywiaeth trwy ddarparu cyngor, cymorth a grantiau. Maent hefyd yn cysylltu â'r Comisiwn Coedwigaeth a'r diwydiant coedwigaeth ynghylch torri coed, rhaglenni ail-stocio, a gwella tirluniau coedwig.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ffacs: 01766 771211

Ebost:parc@eryri.llyw.cymru