Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Addysg ac Ymchwil

Mae mawndiroedd yn darparu cyfle anhygoel ar gyfer ymgysylltu a rhoi gwybod i'r genhedlaeth nesaf am ryfeddodau'r byd naturiol, pwysigrwydd gofalu am ein planed a ffyrdd o fynd i'r afael â materion pwysig fel newid yn yr hinsawdd. Trwy weithio gyda myfyrwyr o bob oed, o ysgolion cynradd i fyfyrwyr prifysgol, rydym yn gobeithio ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn diddordebau newydd a lledaenu ymwybyddiaeth am yr amgylchedd. Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o ddysgu ystod o sgiliau a thechnegau cymhwysol a ddefnyddir yn gyffredin yn GTPM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), megis dulliau samplu, mapio GIS (System Gwybodaeth Ddaearyddol) a dylunio arbrofol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnal sesiwn mawndir ar gyfer eich ysgol? Gallwn drefnu ymweliad ysgol leol neu rannu taflenni gwaith a gweithgareddau ystafell ddosbarth. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Rhaglen ysgolion cynradd

Mae ein sesiynau rhyngweithiol ystafell ddosbarth ac awyr agored yn helpu plant i ddarganfod rhyfeddodau mawndiroedd a'u rôl bwysig, ac yn ymdrin ag ystod o bynciau, sgiliau ac elfennau o Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Trwy weithgareddau hwyliog, ymarferol, mae disgyblion yn dysgu am bynciau fel y gylchred ddŵr, gweoedd bwyd, hanes a newid yn yr hinsawdd.

Gweithgareddau Dosbarth - Classroom Activities

Allan ar y mawndir, mae'r disgyblion yn cael profiad o'r awyr agored a sut brofiad yw bod yn wyddonydd go iawn, gan weithio mewn timau i fesur dyfnder y mawn i ddyfalu pa mor hen ydyw, mesur sianeli draenio, a chofnodi pa blanhigion y gallant ddod o hyd iddynt.

Gwyliwch ddisgyblion Ysgol Ysbyty Ifan yn hogi eu sgiliau gwyddonol yn ein sesiwn ar y cyd â Fferm Ifan yn fan hyn:

Ysgolion uwchradd a TGAU

Rydym yn gweithio gyda'r Cyngor Astudiaethau Maes i ddatblygu modiwl carbon ar gyfer ysgolion uwchradd. Rydym wedi creu astudiaeth achos o un o'n safleoedd adfer, gan ddysgu sgiliau mapio GIS i fapio nodweddion erydiad, creu cynllun adfer a chyfrifo arbedion carbon dros 30 mlynedd.

Mapio GPS Mapping

Addysg uwch ac ymchwil

Mae ein gwaith gyda phrifysgolion yn rhoi enghreifftiau o'r byd go iawn i fyfyrwyr israddedig o reoli tir yn gynaliadwy a'r bygythiadau sy'n wynebu ein hadnoddau naturiol, ynghyd â rhoi mewnolwg i yrfaoedd ym maes cadwraeth. Trwy ymweld ag un o'r corsydd blanced / mignen sydd wedi'i astudio fwyaf yng Nghymru - Ardal Gadwraeth Arbennig Migneint-Arenig-Dduallt - mae myfyrwyr yn dysgu am sut mae ecosystemau mawndir yn ffurfio ac yn gweithredu, a'r materion sy'n effeithio arnyn nhw. Maent hefyd yn ennill profiad ymarferol o dechnegau samplu a chymharu priodweddau gwahanol fawndiroedd mewn gwahanol gyflwr, gan gynnwys meintioli allyriadau carbon gan ddefnyddio dulliau o safon diwydiant.

Myfyrwyr Prifysgol Bangor University Students

Mae safleoedd adfer mawndir yn darparu labordai naturiol ar gyfer ateb ystod eang o gwestiynau ymchwil pwysig i helpu i lywio arferion a pholisïau rheoli tir, yn ogystal â hyrwyddo technolegau a thechnegau blaengar. Mae ein Cydlynydd Hwb Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe yn helpu i adeiladu gallu ymchwil yng Nghymru, gwella ein dealltwriaeth ac ehangu gorwelion ymchwil trwy greu cydweithrediadau newydd a chydlynu ymdrechion ymchwil ar raddfa genedlaethol.  Ewch i weld Monitro a Thystiolaeth neu Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.