Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Cynlluniau Carbon

Mae rhwystr sylweddol i adfer mawndir yn un ariannol, gyda’r cyllid cyhoeddus cyfredol yn gyfyngedig ac yn gystadleuol.  Trwy gael ardystiad y Côd Mawndir, gall prosiectau nawr gael cyllid ychwanegol trwy werthu buddion carbon.

Beth yw’r Côd Mawndiroedd?

Mae'r Côd Mawndir yn safon ardystio gwirfoddol ar gyfer prosiectau mawndir y DU sydd am werthu'r manteision carbon a fydd yn deillio o'r gwaith adfer. Mae’r Côd Mawndir yn gosod cyfres o ofynion arfer gorau gan gynnwys dull safonol o meintioli’r buddion carbon.  Trwy ardystio prosiect o dan y Côd Mawndir rhoddir sicrwydd i brynwr fod y budd carbon yn real ac o ansawdd da. Mae hefyd yn rhoi sicrwydd y bydd y budd carbon yn cael ei fesur a'i fonitro dros amser, sy'n hanfodol pan fydd y buddion yn codi am flynyddoedd lawer ar ôl i'r pryniant gael ei wneud.

Ein gwaith

Mae ein staff yn gweithio gyda thirfeddianwyr ledled Cymru i ddatblygu prosiectau a chefnogi ceisiadau Cod Mawndir. Mae nifer o brosiectau wedi'u ‘Dilysu’ neu ‘Mewn datblygiad’, sydd i'w gweld ar gofrestrfa’r Cod Mawndir.

Fel y cynllun mawr cyntaf i dreialu’r Cod Mawndir yng Nghymru, mae’r prosiect Mawndiroedd Cymru yn cydweithio â Rhaglen Mawndiroedd y DU yr IUCN a phartneriaid eraill i lywio datblygiad y Cod yn y dyfodol, ynghyd â mecanweithiau cyllido eraill i gefnogi gwaith adfer a rheolaeth gynaliadwy hirdymor ar fawndiroedd yng Nghymru.

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi prosiect Cod Mawndir yng Nghymru?  Ydych chi'n berchen ar ardal o fawndir neu'n ei reoli ac eisiau gwybod mwy am sut mae'n gweithio? Cysylltwch â ni neu ewch i wefan Rhaglen Mawndiroedd y DU yr IUCN am ragor o wybodaeth.