Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i gyfarfod pobl, dysgu sgiliau newydd a helpu i warchod yr hyn sy’n gwneud Eryri yn le mor arbennig.

Beth bynnag yw eich diddordebau mae lle i chi yma i roi help llaw i ni. Nid ni fydd yr unig rai i gael budd o’ch gwaith gwirfoddol. Byddwch chithau’n elwa hefyd - sgiliau newydd a chael profiadau defnyddiol, dysgu mwy am Eryri, cyfarfod ffrindiau, ymarfer corff a’r boddhad o wybod eich bod yn gwneud rhywbeth i helpu.

Fel un o’n gwirfoddolwyr byddwch yn ein cynorthwyo i weithredu ein pwrpasau sef:

 • gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal;
 • hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig
 • meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau

Gallwch fod yn hyderus y byddwch yn:

 • ymwneud â gwaith sy’n helpu eraill i fwynhau a chael budd o’r Parc Cenedlaethol.
 • cael hyfforddiant ac offer angenrheidiol
 • gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr eraill a staff yr Awdurdod
 • cael eich gwarchod gan reoliadau iechyd a diogelwch yr Awdurdod
 • cael costau teithio yn unol ag Egwyddorion Gwirfoddoli’r Awdurdod

Caru Eryri: Gwneud gwahaniaeth yn 2021

Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol.

Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd Eryri yn fwy prysur eto.

Dyma pam fod angen eich cymorth chi arnom ni.

Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

Y llynedd, gwelwyd timau o wirfoddolwyr yn crwydro’r ardal yn yr haf, yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr, yn clirio sbwriel ac yn darparu cefnogaeth i wasanaethau prysur y Wardeniaid.

Cwblhawyd gwaith gwych gan y gwirfoddolwyr yma. Eleni mae angen mwy eto i ymuno â’r tîm. Ein nod yw darparu presenoldeb ar fwy o leoliadau dros gyfnod hirach er mwyn helpu mwy o ymwelwyr a chefnogi mwy o gymunedau lleol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwirfoddoli a phriosect Google Trekker (© APCE)

Gwirfoddoli a phriosect Google Trekker (© APCE)

Rheoli Jac y Neidiwr gyda Wardeiniaid y Bala (© APCE)

Rheoli Jac y Neidiwr gyda Wardeiniaid y Bala (© APCE)

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd i wirfoddoli hefo’r Awdurdod.

Plas Tan y Bwlch

 • Dod yn aelod o Gyfeillion Plas Tan y Bwlch
 • Garddio
 • Helpu yn y caffi

Yr Ysgwrn

 • Gweithio yn yr ardd
 • Gweithio yn y caffi
 • Arwain ymwelwyr o amgylch y tŷ ac/neu o amgylch y fferm
 • Croesawu ymwelwyr
 • Gyrru cerbyd yr Ysgwrn
 • Glanhau adeiladau
 • Gwaith cadwraeth – glanhau celfi a chreiriau
 • Ymchwilio i hanes yr Ysgwrn

Wardeiniaid/ Mynediad

 • Wardeiniaid yr Wyddfa
 • Gwaith cynnal a chadw llwybrau
 • Wardeiniaid ifanc
 • Arolygu llwybrau
 • Arolygon Twristiaeth
 • Arwain teithiau cerdded
 • Tywys pobl gyda nam ar y golwg ar deithiau cerdded
 • Helpu hefo canolfan wybodaeth ym Mlwch Signal yn Llyn Penmaen
 • Casglu sbwriel
 • Chwalu carneddau di-angen ar y mynyddoedd

Adran Cadwraeth, Coed ac Amaeth

 • Rheoli rhywogaethau ymledol e.e. Jac y Neidiwr
 • Defnyddio ‘ap’ i fapio planhigion ymledol.
 • Arolygon bioamrywiaeth
 • Mesur Awyr Dywyll
Adfer gerddi Plas Tan y Bwlch (© APCE)

Adfer gerddi Plas Tan y Bwlch (© APCE)

Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa (© APCE)

Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa (© APCE)

Gwybodaeth bellach

Gellir llenwi cais trwy glicio ar y ddolen isod neu trwy sganio'r côd QR:
Ffurflen Gais Gwirfoddoli

QR Code

Am fwy o wybodaeth am wirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri cysylltwch â ni ar 01766 770 274

parc@eryri.llyw.cymru

Mae Cymdeithas Eryri yn cynnig llawer o gyfleoedd gwirfoddoli hefyd - ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan https://www.snowdonia-society.org.uk/cy/gwirfoddoli/

Am fwy o wybodaeth am wirfoddoli cysylltwch â:

Etta Trumper, Swyddog Gwirfoddoli a Lles yr Awdurdod

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Symudol: 07584 443 919

Ebost: etta.trumper@snowdonia.gov.wales