Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Prosiect Coed Cefn Gwlad

Dros y misoedd nesaf bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Choed Cadw yn dod ynghyd i weithredu prosiect newydd arbennig sydd â’r nod o blannu coed a gwrychoedd o fewn ardal ddynodedig yn y Parc Cenedlaethol.

Pam fod coed a gwrychoedd mor bwysig?

Yn ogystal â helpu’r amgylchedd yn wyneb newid hinsawdd a’u rôl wrth liniaru llifogydd, mae coed a gwrychoedd hefyd yn ffurfio rhan hanfodol o ecosystem cefn gwlad. Mae gwrychoedd yn chwarae rhan bwysig wrth gysylltu cynefinoedd mewn tirwedd dameidiog.

Ond gyda lledaeniad cyflym clefyd coed ynn mae nifer fawr o’n coed aeddfed dan fygythiad, ac felly un o nodau’r prosiect yma yw ceisio gwneud i fyny am y coed fydd yn cael eu colli i’r clefyd yma.

Mae coed a gwrychoedd hefyd yn darparu llawer o fuddion ymarferol gan gynnwys cysgod rhag tywydd eithafol i anifeiliaid fferm, cynorthwyo bioddiogelwch, lliniaru llifogydd, a gwella adnoddau pridd, carbon a dŵr.

©Robert Forgrave

Beth fydd y prosiect yn ei ariannu?

Diolch i nawdd gan y People’s Postcode Lottery – bydd Coed Cadw yn ariannu gwerth dros £25,000 o waith ffensio i gyd er mwyn gwarchod y coedlannau a’r gwrychoedd newydd tra maent yn sefydlu. Meithrinfa goed Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch fydd yn darparu’r coed, gyda’r nod o blannu 8,000 o goed brodorol a 1,800 metr o wrych.

Pwy sy’n gymwys i gymryd rhan yn y prosiect?

Gall unrhyw un sy’n berchen ar darn o dir o fewn ardal y prosiect wneud cais i fod yn rhan ohono, a bydd ceisiadau yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf penodol.

Mae ardal y prosiect yn cwmpasu 27 o Gynghorau Cymuned, o Feddgelert yn y gogledd yr holl ffordd i lawr i Aberdyfi a Phennal yn y de, ac yn ymestyn i’r dwyrain hyd at Rydymain a Mawddwy.

Ardal Prosiect Coed Cefn Gwlad - Trees Outside Woods Project Area

Diddordeb? Beth i’w wneud nesaf?

I fynegi diddordeb neu am ragor o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â’n Swyddog Coed a Choedlannau, Rhydian Roberts ar 01766 770 274 neu ebostio rhydian.roberts@eryri.llyw.cymru cyn dydd Llun y 13eg o Fedi 2021