Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Talyllyn, Eryri

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Sensitifrwydd y Dirwedd ac Asesu Capasiti

Comisiynwyd yr astudiaeth hon gan Gyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Y bwriad oedd darparu sail dystiolaeth gadarn ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio, llywio datblygiad Canllawiau Cynllunio Atodol, gan helpu i ddiogelu tirweddau sensitif a nodedig rhag datblygiad amhriodol ac annog agwedd gadarnhaol tuag at ddatblygiad yn y lleoliad cywir ac ar raddfa briodol. Roedd yr astudiaeth yn ystyried yn benodol y pum math o ddatblygu a ganlyn yn ogystal â chyffwrdd yn gyflym ar ddatblygiadau ynni trydan dŵr / hydro.

  • Ynni Gwynt (canolbwyntio ar ddatblygiadau ar raddfa lai)
  • Ynni PV Heulol ar Raddfa Cae (ddim yn cael ei ystyried yn APCE)
  • Llinell Uwch Ben 400 kV (Isadeiledd Trawsgludo Trydan)( ddim yn cael ei ystyried yn APCE)
  • Mastiau Symudol (Isadeiledd Telathrebu)
  • Meysydd Carafanau Statig / Siales ac Estyniadau (Twristiaeth)

Mae derbynioldeb datblygu ar raddfa fawr yn y dirwedd wledig yn bwnc emosiynol ac yn un lle mae angen cyfaddawd yn aml. Er y cydnabyddir yn gyffredinol bod angen i'r tirweddau mwyaf gwerthfawr gael eu diogelu, mae rhai meysydd lle y gellir cynnig lle ar gyfer datblygu, er hynny, fe fyddai mewn ffordd reoledig er mwyn lleihau unrhyw effeithiau andwyol. Nod yr astudiaeth hon oedd deall ble a sut orau i ddarparu ar gyfer y gwahanol fathau o ddatblygiad a nodwyd yn y briff.

Mae hi'n bwysig nodi mai astudiaeth strategol yw hon ac nid yw'n rhagnodol ar lefel safle unigol. Nid yw'n disodli'r angen am asesu ceisiadau cynllunio unigol neu ar gyfer tirwedd lleol penodol ac asesiad effaith weledol fel rhan o Asesiad Effaith Amgylcheddol ffurfiol (AEA). Nid yw'r asesiad yn ystyried ystyriaethau treftadaeth naturiol a diwylliannol eraill (ac eithrio pan maent yn ymwneud â chymeriad tirwedd ac ystyriaethau gweledol), ffactorau technegol na'r angen canfyddedig am y datblygiad.

Mae'r ddogfen Asesiad Sensitifrwydd a Capasiti i'w weld yn y ddolen ganlynol, sy'n eich arwain at dudalen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) APCE. Fe'i rhestrir fel CCA 13:

http://www.eryri.llyw.cymru/planning/planning-policy/Supp-Planning-Guidance?name=