Snowdonia National Park strapline

Mynediad Cyhoeddus

Copa'r Waen Oer

alt=Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa

Gwaharddiadau a Chyfyngiadau

Rhoddodd y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy hefyd yr hawl i berchnogion a rheolwyr tir i rwystro neu gyfyngu ar fynediad fel bo'r angen ar gyfer rheoli tir, cadwraeth natur neu ddiogelu'r cyhoedd.

Fe all perchnnogion a rheolwyr tir gyfyngu mynediad, yn ôl eu disgresiwn, am 28 diwrnod y flwyddyn, ond ddim ar:

  • Wyliau Banc
  • Diwrnod Nadolig
  • Dydd Gwener y Groglith
  • Mwy na phedwar diwrnod ar benwythnos
  • Unrhyw ddydd Sadwrn rhwng 1af Mehefin ac 11eg Awst
  • Unrhyw ddydd Sul rhwng 1af Mehefin a 30ain Medi

Mae'n rhaid iddynt roi gwybod am unrhyw Waharddiadau a Chyfyngiadau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sef yr 'Awdurdod Perthnasol' o dan y Ddeddf, ac mae'n rhaid i'r Awdurdod roi gwybodaeth i'r cyhoedd. Gwneir hyn trwy roi'r wybodaeth ar:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Hefyd gall perchnogion a rheolwyr tir wneud cais i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am waharddiadau a chyfyngiadau ychwanegol. Os bydd y cais yn llwyddiannus, fe fydd yr Awdurdod yn cyflwyno'r wybodaeth i'r cyhoedd ar yr un wefan.

Amodau Cyfredol

Does Dim Cyfyngiadau Ar Hyn o Bryd.