Snowdonia National Park strapline

Mynediad Cyhoeddus

Copa'r Waen Oer

alt=Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa

Mynediad Cyhoeddus

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol rôl allweddol er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn gallu mwynhau a llawn werthfawrogi nodweddion arbennig Eryri.

Mynediad ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae Cynghorau Gwynedd a Chonwy, fel Awdurdodau Priffyrdd, yn gyfreithiol gyfrifol am hawliau tramwy cyhoeddus ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r Cynghorau yn cynnal y Map Swyddogol, prosesu Gorchmynion ac Addasiadau i'r Map, paratoi Cynlluniau Gwelliannau Hawliau Tramwy ac yn delio gyda rhwystrau ar hawliau tramwy.

Ar y cyd gyda'r Awdurdodau Priffyrdd, er hynny, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn buddsoddi arian bob blwyddyn er mwyn gwella llwybrau defnyddiol sy'n cysylltu pentrefi, atyniadau a mannau o harddwch. O dan gynllun Rhwydwaith Hamdden yr Awdurdod, mae'r llwybrau yn cael eu gwella ac yn cael arwyddion mwy eglur.

Cefn Gwlad Agored

Daeth y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 i fodolaeth ar Dachwedd 30ain 2000.

Mae Rhan Un y Ddeddf yn rhoi mynediad i’r cyhoedd ar droed i ardaloedd o "gefn gwlad agored" yng Nghymru a Lloegr er mwyn eu mwynhau’n dawel. Mae’r cymdeithasau cerdded wedi bod yn ymgyrchu dros hyn, neu’r “right to roam”, ers dechrau’r 19eg ganrif.

Fe wnaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru baratoi’r mapiau sy'n rhan o'r ddedfwriaeth hon. Maent yn cynnwys:

 • Tir sydd 600 medr uwchben lefel y môr
 • Tir Comin wedi ei gofrestru
 • Tir sydd yn gwbl neu’n bennaf yn dir mynydd,gweundir, rhostir neu dwyni (wedi’i ddosbarthu yn ôl tyfiant).

Gellir gweld copïau o'r mapiau yn Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol.

Mae'r tir dan sylw wedi'i liwio'n felyn ar y mapiau newydd a gynhyrchwyd gan Arolwg Ordnans. Mae Eryri yn cale ei gynnwys ar fapiau Explorer Arolwg ordnans, rhifau 17.18 a 23 ar raddfa o 1 : 25,000.

Open Countryside LogoGwelir y logo brown a gwyn ar gamfeydd a giatiau sy'n arwain i Dir Agored.

Leaving Open Country Logo Dengys y logo eich bod yn gadael Tir Agored. Mynediad trwy hawliau tramwy yn unig a geir.

Canllawiau Cyffredinol ar gyfer defnyddio Dronau ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Defnyddio Dronau at Ddibenion Anfasnachol

Nid oes angen i’r dronau bach poblogaidd a ddefnyddir at ddibenion hamdden neu ffilmio anfasnachol (o dan 20kg yn gyffredinol) gael eu trwyddedu gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA). Fodd bynnag, mae’r CAA wedi amlinellu rheolau sylfaenol y mae’n rhaid i bob defnyddiwr lynu atynt (gweler isod).

O ran defnydd yn yr awyr agored, mae nifer o ddigwyddiadau wedi'u trefnu neu ddigwyddiadau elusennol yn defnyddio dronau yn fwy rheolaidd ac mae'n bwysig i weithredwyr fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau cyfreithiol.

Dylid cymryd sylw a gofal wrth ddefnyddio dronau yn y mynyddoedd oherwydd y nifer uchel o gerddwyr. Ar yr Wyddfa, mae pob llwybr mynediad (sydd i gyd yn Hawliau Tramwy Cyhoeddus) i’r copa yn ddaearyddol yn goridorau llinol cul iawn â nifer uchel o gerddwyr. Gall ardal y copa fod yn brysur iawn yn enwedig dros fisoedd yr haf. Gallai mwy nag un drôn yn hedfan o gwmpas yn agos at y llall beri cryn bryder o ran diogelwch y cyhoedd.

Dylid hefyd cadw mewn cof y gall fod awyrennau eraill yn hedfan yn isel yn yr ardal megis hofrenyddion chwilio ac achub neu'r rhai a ddefnyddir at ddibenion hyfforddiant milwrol. Felly, dylai gweithredwyr a threfnwyr feddwl yn ofalus wrth ddefnyddio dronau a'u potensial i achosi anafiadau difrifol a’ch rhwymedigaethau posibl yn dilyn hynny.

Defnyddio Dronau at Ddibenion Masnachol

Dylai defnyddwyr masnachol, boed yn defnyddio dronau dan 20kg neu dros 20kg, gael cymhwyster UAS (Systemau Awyrennau Di-griw) ffurfiol a achredwyd gan y CAA (yr Awdurdod Hedfan Sifil) ac mae’n rhaid i weithredwyr gael y caniatâd perthnasol gan y tirfeddiannwr.

Byddwch hefyd angen Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a sicrwydd Atebolrwydd Yswiriant Hedfan. Lle bo angen, dylid cyflwyno tystiolaeth o'r dogfennau hyn. Gofynna Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn garedig i bob trefnydd drafod eu gweithgareddau â staff perthnasol yr Awdurdod ymlaen llaw er mwyn osgoi unrhyw anawsterau.

Bydd angen caniatâd a thrwydded i ddefnyddio dronau ar eiddo APC megis copa'r Wyddfa neu ardaloedd eraill sy'n eiddo i APCE megis y meysydd parcio. Gellir trefnu hyn drwy Adran Eiddo APCE yn Swyddfa'r Parc Cenedlaethol ym Mhenrhyndeudraeth.

Y Prif Reolau ar gyfer defnyddio Dronau yn Eryri:

 • Ni ddylai beryglu unrhyw un neu unrhyw beth
 • Rhaid i'r gweithredydd ei gadw o fewn llinell welediad (500m yn llorweddol a 120m yn fertigol).
 • Ni ddylai fod dros neu o fewn 150m o `ardal brysur` h.y. ardal breswyl, ardaloedd masnachol neu hamdden.
 • Ni ddylai hedfan dros neu fod o fewn pellter o 150m o gynulliad wedi’i drefnu yn yr awyr agored (h.y. digwyddiad).
 • Ni ddylai fod o fewn 50m o unrhyw gynhwysydd neu strwythur.
 • Ni ddylai fod o fewn 30m i unrhyw berson ac eithrio wrth godi a glanio.
 • Dylai perchnogion a gweithredwyr gael, lle bo angen, y gofynion trwyddedu perthnasol.
 • Dylai gweithredwyr dalu sylw i unrhyw ofynion o dan y Ddeddf Diogelu Data ar gyfer casglu, defnyddio, dosbarthu a storio unrhyw luniau / ffilmiau.

Dylai gweithredwyr hefyd nodi na ddylai dronau rwystro neu aflonyddu ar dda byw, anifeiliaid gwyllt (yn cynnwys adar), anifeiliaid domestig eraill neu anifeiliaid anwes pan fyddant yn cael eu defnyddio yng nghefn gwlad. Gallai gweithgareddau o'r fath ddod o dan ddeddfwriaeth arall ac fe allai arwain at erlyniad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:
Am gyngor cyffredinol: Swyddog Mynediad: Peter.Rutherford@eryri.llyw.cymru - 01766 772258 – 07900 267538
Ar gyfer trwyddedu: Swyddog Eiddo: Edward.Jones@eryri.llyw.cymru 01766 772266 – 07900 267530
Neu ewch i: CAA - www.caa.co.uk/licences/

Cofiwch Nodi: Nid yw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn caniatau hedfan dronau ar unrhyw eiddo megis Dyffryn Ogwen, y Carneddau a'r Glyderau (gan gynnwys Tryfan).

Cyswllt

Rheolwr Gwasanaeth Wardeinio a Mynediad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Facs: 01766 771211

Ebost:parc@eryri.llyw.cymru