Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Strategaeth Llysiau'r Dial

Strategaeth Llysiau'r Dial Eryri - fedrwch chi ein helpu?

Ydych chi wedi blino gweld Llysiau'r Dial yn dinistrio harddwch naturiol Eryri?

Ydych chi eisiau ein helpu i reoli’r rhywogaeth ymledol hwn?

Rydym eich angen chi!

Rydym angen casglu cymaint o wybodaeth â phosib am rywogaethau ymledol yn Eryri, gan ganolbwyntio  yn benodol ar Lysiau'r Dial.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi dechrau ar strategaeth i reoli Llysiau’r Dial o fewn ffiniau’r Parc. Mae'r strategaeth yn dilyn llwyddiant Rhododendron yn Eryri a Strategaeth i’w reoli 2009.

Er mwyn llwyddiant strategaeth yma mae’n hanfodol cael darlun clir o lle mae Llysiau’r Dial yn bresennol o fewn y Parc. Bydd hyn yn ei’n galluogi i flaenoriaethu'r ardaloedd sydd angen rheolaeth arnynt.

Dyma lle allwch chi ein helpu!

Llysiau'r Dial

Dyma Lle Allwch Chi Ein Helpu

Mae’r Awrdurdod eich angen chi, aelodau’r cyhoedd i'n cynorthwyo i ddeall maint y broblem. Rydym yn gweithio ar ddatblygu ap ffôn fydd y cyhoedd yn gallu ei ddefnyddio allan yn y maes i leoli unrhyw rhywogaethau ymledol, yn cynnwys Llysiau’r Dial y byddent yn darganfod. Mae’r ap yma’n cael ei ddatblygu gan brosiect a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd - COBWEB. Mi fyddwn yn cynnal dyddiau gwirfoddoli ac yn defnyddio'r ap i ganfod Llysiau'r Dial, ceir mwy o fanylion yma.

Mae'r Awdurdod wedi gweithio gyda Cofnod (y Ganolfan Gofnodi Leol ar gyfer Gogledd Cymru) i ddatblygu gwefan fydd yn galluogi’r cyhoedd i leoli Llysiau'r Dial yn ogystal â rhywogaethau estron eraill hefyd.

Bydd y data sy’n cael ei gasglu drwy’r ap ffôn a’r wefan yn ddefnyddiol iawn i ni. Bydd posib iddych leoli lle mae Llysiau’r Dial ar fap o’r Parc. Mae’r data sy’n cael ei gasglu hefyd yn cynnwys gwybodaeth megis maint yr ardal lle mae Llysiau’r Dial yn bresenol.

Bydd hyn yn i gyd yn rhoi darlun o lle mae Llysiau’r Dial yn bresenol gan amlygu ardaloedd lle bydd angen arolygon pellach yn y dyfodol.

Helpwch ni i adnabod Llysiau’r Dial a rhywogaethau ymledol eraill yn y Parc Cenedlaethol drwy glicio ar y linc isod.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am briosect Llysiau'r Dial Eryri, cysylltwch a'r Gwasanaeth Cadwraeth trwy ffonio 01766 770 274 neu e-bostio parc@eryri.llyw.cymru.