Snowdonia National Park strapline

Gweld Sêr

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Ty Cipar Llyn Conwy (© Keith O'Brien)

Cynllunio

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn mynd ati yn fuan i ymgynghori â rhanddeiliaid ar ei Ganllaw Cynllunio Atodol Dros Dro ar Oleuo Ymwthiol (Llygredd Golau).

Mae’r ddogfen hon yn un o gyfres o Nodiadau ar Ganllawiau Cynllunio Atodol sy’n darparu manylion ychwanegol fel cefnogaeth o bolisiau sy’n cael eu cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri. Pwrpas y Canllaw Cynllunio Atodol ar Oleuo Ymwthiol yw:

  • Er mwyn darparu arweiniad manwl am y ffordd mae Awdurdod Cynllunio y Parc Cenedlaethol yn delio gyda cheisiadau cynllunio ble mae’r datblygiad arfaethedig angen goleuadau allanol all amharu a niweidio cymeriad nosol a bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol.
  • Er mwyn annog datblygwyr, penseiri, dylunwyr golau ac ymgynghorwyr ecolegol i ddarparu goleuadau di-ymwthgar wrth baratoi cynlluniau ar gyfer unrhyw ddatblygiad sy’n cynnwys elfen o oleuadau allanol artiffisial. Rhaid rhoi ystyriaeth hefyd i’r posibiliad o oleuadau mewnol ymwthiol.
  • Er mwyn darparu arweiniad er mwyn cynorthwyo swyddogion ac aelodau wrth benderfynu ceisiadau cynllunio.

Mae adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Eryri yn cydnabod dynodiad y Warchodfa Awyr Dywyll. Hefyd bydd cyfeiriad at y Warchodfa yn cael ei wneud ym Mholisi Datblygu 2: Tirlun, er mwyn sicrhau na fydd unrhyw oleuo allanol mewn datblygiad newydd yn ymwthiol ac achosi llygredd golau i gymdogion, niwed i fioamrywiaeth na’r tirlun. Mi fydd hefyd yn anelu at warchod y rhannau o Eryri sydd a’r awyr dywyllaf.