Gweld Sêr

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Ty Cipar Llyn Conwy (© Keith O'Brien)

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Gweld Sêr Eryri 2016 - 2017

Thema

Dehongliad o Eryri Gyda'r Nos

Ceisiadau

 1. Derbynnir lluniau print neu ddigidol.
 2. Derbynnir lluniau lliw neu ddu a gwyn.
 3. Ni dderbynnir sleidiau.
 4. Derbynnir lluniau digidol ar CD neu DVD.
 5. Dylai lluniau print gynnwys eich enw ar gefn y llun (ar label ac nid yn uniongyrchol ar gefn y print).
 6. Os ydych yn cyflwyno lluniau print dylech gynnwys CD/DVD gyda copi o’r ddelwedd ar ffeil 300dpi TIFF.
 7. Dylid nodi enw yr awdur ar y CD/DVD.
 8. Dylid defnyddio y ffurflen gais swyddogol ar gyfer y gystadleuaeth.
 9. Gall cais gynnwys hyd at ond dim mwy na chwech (6) llun ymhob categori.
 10. Dim ond ceisiadau gydag amlen digon o faint wedi ei stampio a’i hunangyfeirio a gaiff eu dychwelyd i’r cystadleuydd.

Rheolau

 1. Rhaid i bob llun adlewyrchu prif thema y gystadleuaeth. Er enghraifft, gall hyn gynnwys bywyd gwyllt nosol Eryri, tirluniau neu dirnodau Eryri yn ystod y nos, neu gweithgareddau hamddenol sy’n cael eu wneud yn ystod tywyllwch.
 2. Delweddau a dynnwyd o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri yn unig gaiff eu derbyn yn y gystadleuaeth hon. O ganlyniad, bydd disgwyl i bob delwedd gynnwys cyfeirnod grid chwe ffigwr o le gymerwyd y llun.
 3. Caniateir i gystadleuwyr gyflwyno uchafswm o dri (3) delwedd.
 4. Caiff y delweddau fod yn lliw neu yn rhai du a gwyn.
 5. Dylai delweddau digidol fod wedi eu cadw fel ffeil 300dpi TIFF i’w defnyddio ar gyfer printio hyd at A3 (297mm x 420mm).
 6. Dylid mowntio pob print.
 7. Ni ddylai lluniau print fod yn llai na 300mm x 220mm nac yn fwy na 500mm x 400mm wedi ei fesur gyda’r mownt.
 8. Derbynnir delweddau o gerfluniau, delwau a gwaith celf ar yr amod nad ydynt yn torri hawlfraint unrhyw berson arall.
 9. Dylai’r llun fod yn waith gwreiddiol gan y cystadleuydd. Wrth gystadlu bydd y cystadleuydd yn tystio mai gwaith gwreiddiol yw’r llun, nad yw’n torri cyfreithiau hawlfraint, hawliau moesol, hawliau preifatrwydd neu gyhoeddusrwydd na hawliau eiddo deallusol unrhyw berson arall ac nad oes gan unrhyw un arall unrhyw hawl ar y llun.
 10. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn neilltuo’r hawl i gadw delweddau ar ffeil a’u defnyddio. Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn talu am unrhyw luniau a ddefnyddir yn ôl ein cyfradd arferol.
 11. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn neilltuo’r hawl i ddefnyddio’r delweddau buddugol a’r delweddau a roddir ar y rhestr fer yn ddi dâl mewn unrhyw ddeunydd sy’n hyrwyddo canlyniadau’r gystadleuaeth.
 12. Cymerir pob gofal gyda cheisiadau ond ni fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed i geisiadau, sut bynnag y’i achosir, ac ni fydd yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw geisiadau na chyrhaeddodd erbyn y dyddiad cau neu rai sy’n anghyflawn.

Goleuni’r Gogledd dros Drawsfynydd

Goleuni’r Gogledd dros Drawsfynydd (© Keith O'Brien)

Gwobrau

Categori Oedolion

1af: Taleb werth £350.00 i Cambrian Photography, Bae Colwyn
2il: Taleb werth £150.00 i Cambrian Photography, Bae Colwyn
3ydd: Taleb werth £100.00 i Cambrian Photography, Bae Colwyn

Categori'r Ifanc
(17 oed a llai)

1af: Taleb werth £100.00 i Cambrian Photography, Bae Colwyn
2il: Taleb werth £50.00 i Cambrian Photography, Bae Colwyn
3ydd: Taleb werth £50.00 i Cambrian Photography, Bae Colwyn

Dyddiad Cau

Mae'r dyddiad cau bellach wedi bod.