Snowdonia National Park strapline

Newid Hinsawdd

Tyrbin gwynt

alt=Traphont Viaduct

Sut Allwch Chi Helpu

Yn 2003, amcangyfrifwyd bod ôl-troed ecolegol Cymru yn 5.16 hectar y pen - mae hynny 2.8 gwaith yn fwy na’r ôl-troed byd-eang cyfartalog, sy’n oddeutu 1.8 hectar byd-eang y pen. I roi hyn mewn persbectif, petai pob un ohonom ar y Ddaear yn byw’r un fath o fywyd â rhywun yng Nghymru, yna byddai angen bron i 3 Daear i ddarparu’r adnoddau naturiol sydd eu hangen i fyw’n gynaliadwy. Felly, daw’n amlwg bod rhaid i ni, fel cymdeithas, newid y ffordd yr ydym yn byw er mwyn dod yn fwy cynaliadwy. Fel arall, tywyll yw’r rhagolygon i genedlaethau’r dyfodol.

Drwy gymryd camau cyfrifol tuag at gynaliadwyedd, gallwn arafu newid yn yr hinsawdd a lleihau ein heffaith ar ein hamgylchedd naturiol. Noder isod ychydig enghreifftiau o sut y gallwch chi wneud newidiadau syml i’ch bywydau beunyddiol i fod yn fwy cynaliadwy:

Yn y cartref:

 • Defnyddio llai o ddŵr yn y cartref h.y. diffodd y tapiau wrth lanhau eich dannedd, neu gymryd cawod yn hytrach na bath;
 • Ail-gylchu gymaint o gynnyrch cartref a phecynnau â phosibl, gan gynnwys dodrefn ac offer ar gyfer y cartref. Yn ychwanegol at y cyfleusterau ailgylchu safonol a welwch mewn archfarchnadoedd a meysydd parcio cyhoeddus, mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol nawr yn darparu gwasanaeth codi gwastraff i’w ailgylchu o’ch cartref;
 • Compostio gwastraff cegin;
 • Prynu gymaint o nwyddau lleol, organig a thymhorol â phosibl;
 • Defnyddio llai o ynni yn y cartref drwy ferwi’r hyn o ddŵr yr ydych ei angen yn unig yn y tegell, defnyddio bylbiau sy’n defnyddio ynni'n effeithiol a diffodd y goleuadau mewn ystafelloedd nad ydych yn eu defnyddio, gan sicrhau nad yw offer domestig yn cael eu gadael yn y modd segur am hir, a sicrhau bod eich peiriant golchi dillad / llestri yn llawn cyn ei roi ymlaen;
 • Gosod mentrau ynni gwyrdd yn eich cartref, megis paneli solar neu bympiau gwres o'r ddaear;
 • Cymryd camau i arbed ynni megis ynysu eich cartref, gosod ffenestri gwydr dwbl a drysau atal drafft;
 • Prynu cynnyrch sy’n defnyddio ynni’n effeithlon wrth gael gwared ar hen rai;
 • Peidio â gwastraffu / taflu bwyd – trefnwch eich prydau bwyd wythnosol ymlaen llaw i sicrhau eich bod yn gwastraffu cyn lleied â phosibl;
 • Defnyddio cyn lleied â phosibl o gemegau drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau a phowdr golchi sy’n ecogyfeillgar ac yn fioddiraddadwy.

Yn yr ardd:

 • Plannu planhigion brodorol â llawer o baill – mae’n dda i infertebratau;
 • I’r rhai ag ychydig fwy o dir, gallwch blannu coedlannau newydd â grantiau megis Cynllun Creu Coetir Glastir;
 • Gosod blychau ystlumod a / neu adar yn eich gardd;
 • Defnyddio llai o chwynladdwr a phlaladdwyr;
 • Defnyddio compost heb fawn yn eich gardd;
 • Paratoi llecynnau blodau gwyllt drwy beidio â thorri gwair eich gardd tan ddiwedd yr haf;
 • Compostio gwastraff eich gardd;
 • Tyfu eich cynnyrch eich hun.

Yn y gweithle:

 • Defnyddio eich car yn llai aml, yn enwedig ar gyfer teithiau byr - gallwch gerdded neu feicio, sy’n arbed arian ac mae hefyd yn llesol i’ch iechyd. Gellir dod o hyd i amserlenni bysus a threnau ar dudalennau Cludiant Cyhoeddus gwefan Cyngor Sir Gwynedd a gwefan National Rail Enquiries;
 • Defnyddio cyfleusterau cynadledda fideo i fynychu cyfarfodydd os yw’n bosibl;
 • Ystyried rhannu car i’r gweithle neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus ble bynnag bosibl;
 • Annog ailgylchu a defnyddio ynni’n effeithlon yn y swyddfa;
 • Creu gerddi bywyd gwyllt yn, neu gerllaw eich gweithle.

Arall:

 • Ymuno â grwpiau cadwraeth neu fywyd gwyllt lleol. Mae’r grwpiau lleol sy’n weithredol yn Eryri yn cynnwys Cymdeithas Eryri, RSPB ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru;
 • Cymryd rhan mewn arolygon bywyd gwyllt yn eich ardal leol;
 • Mynd ar eich gwyliau’n lleol h.y. i ran arall o Eryri, Pen Llŷn, rhannau eraill o Gymru neu Barciau Cenedlaethol eraill yn y Deyrnas Unedig;
 • Os ydych chi’n rhiant, anogwch eich plant neu eich ysgol i gymryd rhan mewn prosiectau amgylcheddol;
 • Sefydlu mentrau cymunedol gyda chymorth a chyngor gan Gwynedd Gynaladwy.

Yn ogystal â bod yn fuddiol i’r amgylchedd, gall nifer o’r mesurau uchod arbed arian i chi, ac mewn sawl achos, wneud cyfraniad cadarnhaol at eich iechyd a’ch lles - sy’n llesol i bawb!