Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Prosiectau

Mae enghreifftiau o fentrau posib y bartneriaeth yn cynnwys:

Darganfod

Dysgu amgylcheddol a rhaglen weithgareddau y tu allan i'r dosbarth yn cynnwys adnoddau ar gyfer ysgolion a grwpiau pobl ifanc. 

Rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn helpu pobl o bob oed a chefndir i ddarganfod am nodweddion arbennig bywyd gwyllt, hanes, archaeoleg a threftadaeth ddiwylliannol y Carneddau. 

Datblygu cylchdaith aml-ddiwrnod, lefel isel o'r Carneddau ar droed, gyda chysylltiadau rhagorol â'r pentrefi a'r trefi o amgylch yr ardal.

Hyrwyddo'r buddion iechyd a lles a geir wrth fod yn actif yn y Carneddau i gynulleidfa newydd o bobl leol.

Cefnogi ac ymestyn y rhaglen Ceidwaid Ifanc ar gyfer oedolion ifanc  14 - 16+ mlwydd oed.

Defnyddio technoleg fodern yn cynnwys trapiau bywyd gwyllt gyda camera, fideo nos, drôns a LiDAR (sgan 3D o dirwedd o'r awyr) ac astudio paill hynafol wedi ei ddal mewn mawn er mwyn datgelu'r bywyd gwyllt coll, a thrysorau hanesyddol ac archaeolegol yr ardal.

Myfyrwyr Bag. yn Nant Ffrancon (© APCE)

Mwynhau'r awyr agored (© APCE)

Cofnodi

Darparu hyfforddiant, adnoddau a gweithgareddau fel y gall pobl o bob oed a chefndir gymryd rhan wrth adnabod a chofnodi bywyd gwyllt arbennig yr ardal, hanes, archaeoleg a diwylliant: 

  • hanes llafar,
  • enwau lleoedd hanesyddol,
  • adeiladau fferm hanesyddol,
  • rhywogaethau adar pwysig yn cynnwys y frân goesgoch a mwyalchen y mynydd,
  • arolwg archaeolegol, mapio a chloddio,
  • cynefinoedd allweddol yn cynnwys rhostir mynydd y copaon uchaf, mawndiroedd a choedlannau llydanddail,
  • cofnodi cyflwr y nodweddion hanesyddol ac archaeolegol.

Coedlan dderw (© APCE)

Sgan tirwedd 3d (LiDAR) © CNC a hawliau bas-data

Gofalu

Cadwraeth rhai o nodweddion mwyaf nodweddiadol yr ardal, fel y corlannau defaid amlgellog, waliau terfyn rhwng y  mynydd agored a'r ffridd a gwrychoedd. Bydd cronfa grantiau ar gyfer yr elfennau hyn ac ar gyfer mentrau eraill yn cynnwys gwella coridorau afonydd a nentydd, plannu coed er mwyn gwella cysylltiad rhwng coedlannau, atgyweirio mawndiroedd wedi erydu, cael gwared â rhywogaethau ymledol, a chefnogaeth ar gyfer rhostir mynydd iachach, ffriddoedd a dolydd.

Gweithio gyda gwirfoddolwyr er mwyn clirio eithin a rhedyn o safleoedd archaeolegol, cynnal llwybrau mewn cyflwr arbennig a mynd i'r afael â phroblemau rhywogaethau planhigion ymledol (Rhododendron a Jac y Neidiwr).

Cefnogi Cymdeithas Merlod y Carneddau er mwyn sefydlu dyfodol mwy sicr ar gyfer y merlod mynydd gwydn yma.

Hyfforddi ar gyfer sgiliau a chymwysterau newydd a rhannu profiad o arferion da.

Rhaglen gweithwyr cefn gwlad dan hyfforddiant.

Corlan gymhlyg, Y Gyrn © Hawlfraint y Goron: CBHC

Merlod y Carneddau, Mynydd Conwy (© APCE)

Dathlu

Rhaglen grantiau cymunedol er mwyn hwyluso prosiectau celf a drama. 

Dehongli newydd gan ddefnyddio'r wybodaeth ddiddorol a gynhyrchir gan y prosiect.

Technoleg ddigidol er mwyn dehongli ac animeiddio stori'r dirwedd yn weledol ac o fewn y dirwedd. 

Rhaglen o ddigwyddiadau arbennig yn cynnwys gweithgareddau a chystadlaethau.

Arddangosfeydd teithiol a sioeau undydd yn dathlu'r dirwedd arbennig yma, ei fywyd gwyllt a'i chymunedau.