Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Mae’r Carneddau yn dirwedd amrywiol ac arbennig. Gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mae Partneriaeth o sefydliadau yn helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am y Carneddau. Mae ardal y prosiect yn cynnwys y mynyddoedd uchel yn ogystal a’r dyffrynnoedd a’r aneddiadau o’u hamglych.

Gweledigaeth

Diogelu treftadaeth fegus trwy wella dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Prif amcanion y cynllun yw:

 • Amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd prin, olion archaeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol a nodweddion tirwedd nodweddiadol.
 • Cadw traddodiadau, gwybodaeth ac enwau lleoedd y diwedd yn fyw.
 • Annog defnydd tir cynaliadwy.
 • Helpu cynulledifa mor eang â phosib i ddarganfod, cofnodi, diogelu a dathlu’r Carneddau trwy ddigwyddiadau, gweithgareddau, hyfforddiant, dehongli newydd a gwell mynediad.
 • Cynnal niferoedd yr ymwelwyr i’r ardal o fewn ffiniau cynaliadwy.

Prosiectau

Bydd hyn oll yn cael ei wireddu drwy naw prosiect:

 1. Cylchdaith y Carneddau
  Sefydlu taith aml-ddiwrnod ar hyd hawliau tramwy sydd eisoes yn bodoli, gwella mynediad, hyrwyddo’r daith a chreu adnoddau digidol ac wedi’u hargraffu.
 2. Tir Pori’r UcheldirGwella’r ffridd a chyrion y mynydd, cofnodi a chwblhau gwaith cadwraeth er budd y frân goesgoch a chlirio eithrin a rhedyn o safleoedd archaeolegol.
 3. Tirwedd Bwyeill Neolithig Archaeoleg gyhoeddus yn ymchwilio’r chwareli 6,000 oed a’r bwyeill hynod a gafodd eu masnachu a’u cyfnewid hyd bellteroedd Prydain.
 4. Gwyddoniaeth Dinasyddion LiDAR Darganfod a mapio archaeoleg, mawndiroedd a nodweddion yn y dirwedd gan ddefnyddio sgan laser o dirwedd y Carneddau.
 5. DolyddAdnewyddu dolydd yn yr ucheldir sy’n gynefin bwydo pwysig i adar prin gan gynnwys Llinos y Mynydd, sefydlu a chefnogi dolydd ar hyn ochrau’r cymoedd fydd yn gyfoeth o flodau gan gynyddu bioamrywiaeth a chefnogi peillwyr.
 6. Y Cylchred Dŵr: Mawn ac AfonyddGwella coridorau glannau’r afonydd, gwaredu Jac y Neidiwr ymledol, adnewyddu mawnfiroedd, cod ymwybyddiaeth o bwysigrwydd amgylcheddol cynefinoedd mawndiroedd, llynnoedd ac afonydd a dadansoddi paill hynafol i ddeall newidiadau yn y dirwedd.
 7. Coed a ChoetiroeddPlannu coed mewn ardaloedd penodol i wella cysylltedd cynefinoedd a bioamrywiaeth a chofnodi coed hynafol, sefydlu meithrinfeydd bychan ar gyfer plannu coed lleol a difa Rhododendron ymledol.
 8. CopaonHyrwyddo ymwybyddiaeth o’r copaon a chribau uchel nodedig a gwybodaeth am eu treftadaeth a bywyd gwyllt arbennig gan gynnwys Carneddau oes efydd a phlanhigion Arctig Alpaidd hynafol.
 9. Lleisiau ac Enwau Lleoedd y Carneddau Prosiect ymchwil a hanes llafar i rannu straeon, atgofion a gwybodaeth am gymunedau amaethyddol y Carneddau gyda chynulleidfa ehangach.

Yn ogystal â’r naw prosiect, mae gan y cynllun dair elfen sy’n gynwysiedig ym mhob prosiect, sef Ymgysylltu, Cyfathrebu a Grantiau (Cymunedol a Thrydydd Parti).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01766 770 274 / carneddau@eryri.llyw.cymru