Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Mae’r Carneddau yn dirwedd amrywiol ac arbennig. Gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mae Partneriaeth o sefydliadau yn helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am y Carneddau. Mae ardal y cynllun yn cynnwys y mynyddoedd uchel yn ogystal a’r dyffrynnoedd a’r aneddiadau o’u hamglych.

Am yr ardal

Mae ardal y cynllun yn cynnwys dros 220 km sgwâr o ardal fwyaf gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mynyddoedd Carneddau sy’n dominyddu’r ardal, sy’n cynnwys dau o bum copa 1000m Cymru, Carnedd Llewelyn a Charnedd Dafydd. Mae gan ei lethrau isaf dirwedd amrywiol o borfa ffridd draddodiadol, coetir, rhostir a glaswelltir yr iseldir. Mae amgylchedd y Carneddau heddiw yn gynnyrch ei ddaeareg, ei amrywiadau uchderol, ei amodau hinsoddol, yn ogystal â miloedd o flynyddoedd o ddefnydd dynol.

Yn anffodus, mae newid yn yr hinsawdd, patrymau ffermio, rhywogaethau ymledol a phwysau ymwelwyr yn effeithio ar dirweddau bregus a bioamrywiaeth gyfoethog y ffridd a’r mynydd. Hefyd, mae gwybodaeth draddodiadol, enwau lleoedd a straeon sy'n cysylltu pobl â'r dirwedd mewn perygl o gael eu colli.

Dyfodol positif i'r Carneddau

Mae Partneriaeth Tirwedd Carneddau wedi datblygu cynllun i hyrwyddo dyfodol positif i'r Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o hanes, traddodiadau diwylliannol a bywyd gwyllt yr ardal. Bydd yn gwarchod treftadaeth yr ardal trwy hyrwyddo ffermio cynaliadwy sy'n amddiffyn cynefinoedd, rhywogaethau ac olion archeolegol prin, a thrwy gofnodi enwau lleoedd ac atgofion. Bydd grant o £1.7 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn helpu i gyflawni'r cynllun gwerth dros £4 miliwn, dros y 5 mlynedd nesaf.

Gweledigaeth

Diogelu treftadaeth fregus y Carneddau gan ddatblygu gweledigaeth ar y cyd i'r dyfodol trwy ddealltwriaeth a mwynhad cynyddol o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau.

Amcanion

  • Amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd prin, olion archaeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol a nodweddion tirwedd nodweddiadol.
  • Cadw traddodiadau, gwybodaeth ac enwau lleoedd y dirwedd yn fyw.
  • Annog defnydd tir cynaliadwy.
  • Helpu cynulleidfa mor eang â phosib i ddarganfod, cofnodi, diogelu a dathlu'r Carneddau trwy ddigwyddiadau, gweithgareddau, hyfforddiant, dehongli newydd a gwell mynediad.
  • Cynnal niferoedd yr ymwelwyr i'r ardal o fewn ffiniau cynaliadwy.