Snowdonia National Park strapline

Bioamrywiaeth

Ogwen

alt=Morfa Mawddach

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Eryri (CGBLlE)

Ym 1992 arwyddodd llywodraeth y DG y Confensiwn ar Amrywiaeth Fywydegol, sy’n ymroddiad i adnabod a chyflawni mesurau er mwyn gwarchod ein bywyd gwyllt a’r fioamrywiaeth fwyaf bregus. Arweiniodd yr ymroddiad hwn tuag at ddatblygiad Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Leol (CGBLl) ar draws y DG, sy’n cael eu cyflawni gan bartneriaethau lleol sefydliadau llywodraethol, elusennau bywyd gwyllt y trydydd sector, grwpiau gwirfoddol ac arbenigwyr lleol ar fywyd gwyllt. Pwrpas y CGBLl yw:

  • Trosi targedau cenedlaethol ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd i weithredoedd effeithiol ar lefel leol;
  • Adnabod targedau ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd sy’n bwysig i’r ardal leol, gan adlewyrchu gwerthoedd pobl leol;
  • Ysgogi partneriaethau lleol effeithiol i sicrhau bod rhaglenni ar gyfer gwarchod bioamrywiaeth yn cael eu datblygu a’u cynnal dros y tymor hir;
  • Codi ymwybyddiaeth ynghylch yr angen i warchod a gwella bioamrywiaeth yn y cyd destun lleol;
  • Sicrhau fod cyfleoedd ar gyfer gwarchod a gwella bioamrywiaeth yn cael eu hyrwyddo, eu deall a’u bod wedi gwreiddio mewn polisïau a phenderfyniadau ar y lefel leol;
  • Darparu sail ar gyfer monitro a gwerthuso gweithredoedd lleol dros flaenoriaethau bioamrywiaeth, ar lefelau cenedlaethol a lleol ill dau.

Dechreuodd y gwaith ar CGBLl Eryri yn 1997, ac fe’i gwelir fel strategaeth tymor hir a fydd yn cael ei adolygu’n barhaus a’i ddiweddaru pan fo angen. Er bod APCE wedi cymryd rôl arweiniol wrth ddatblygu CGB Eryri, mae ei ddatblygu a’i weithredu yn waith partneriaeth rhwng gwahanol sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo cadwraeth bywyd gwyllt a datblygiad cynaliadwy yn yr ardal. Fe adwaenir y bartneriaeth fel Fforwm Bywyd Gwyllt Eryri a gafodd ei greu yn 1997 gyda’r nod o weithredu’r CGBLl a dechrau diogelu adnodd bioamrywiaeth Eryri. Trwy ddatblygu partneriaethau lleol, mae CGB Eryri yn rhoi ystyriaeth i bolisïau cenedlaethol a lleol, trwy ddatblygu strategaeth ar gyfer gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd pwysig yn lleol, mae’n cyfrannu tuag at gyflawni targedau cenedlaethol.

Gallwch lawrlwytho'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth gwreiddiol trwy glicio ar y penawdau isod.

Adran Un
Cyflwyniad a Chefndir (675kb)

Adran Tri
Cynllun Gweithredu Cynefinoedd (367kb)

Petaech eisiau rhagor o wybodaeth am fioamrywiaeth yn Eryri, neu os oes gennych gwestiynau ynghylch bywyd gwyllt yn Eryri, gallwch gysylltu gyda Chydlynydd Bioamrywiaeth y Parc Cenedlaethol trwy ffonio 01766 770 274 neu trwy e-bost i parc@eryri.llyw.cymru.