Snowdonia National Park strapline

Bioamrywiaeth

Tegeirian

alt=Morfa Mawddach

Cynefinoedd ac Ecosystemau

Cynefin

Gall cynefin gael ei ddiffinio fel ardal ecolegol neu amgylchedd naturiol lle mae grŵp penodol o rywogaethau yn byw, boed nhw'n anifeiliaid, yn blanhigion neu’n unrhyw fath arall o organeb. Yn ogystal ag elfennau byw, mae cynefin yn cael ei ddiffinio gan ffactorau corfforol fel pridd, lleithder, tymheredd a’r golau sydd ar gael yno. Mae'n cynnwys yr amgylchedd naturiol y mae organebau yn byw ynddynt a'r amgylchedd ffisegol sy'n amgylchynu ac yn dylanwadu ar boblogaeth rhywogaethau.

Ecosystem

Gall ecosystem gael ei diffinio fel cymuned o organebau byw, sydd ynghyd ag elfennau fel dŵr, tir ac aer yn rhyngweithio yn yr un ardal o’r amgylchedd. Er bod rhai ecosystemau, fel coedwig law yr Amazon yn fawr iawn, gall eraill fod mor fach â choeden unigol neu bwll. Pan fydd ecosystem yn iach, mae'n gynaliadwy; hynny yw, mae’r holl gydrannau gwahanol o'r ecosystem yn cydbwyso ac yn gallu cynnal eu hunain dros genedlaethau'r dyfodol. Felly, mae’n wir dweud, drwy warchod ecosystem, y bydd hyn hefyd yn helpu i gynnal ei bioamrywiaeth. Tra bo gan ecosystem yn aml ei diddordeb bioamrywiaeth ei hun, canfyddir y rhywogaethau a'r cynefinoedd sy'n gwneud yr ecosystem, yn aml iawn o fewn rhai eraill hefyd h.y. nid ydynt yn gyfyngedig i ecosystem o fath penodol.

Yn anffodus, o ganlyniad i effeithiau pobl yn bennaf, mae ein hecosystemau a'r cynefinoedd a'r rhywogaethau y maent yn eu cynnal, yn cael eu rhoi o dan bwysau cynyddol. Mae twf yn y boblogaeth ddynol, a chanlyniadau cysylltiedig, yn golygu ein bod yn rhoi pwysau cynyddol ar ein hadnoddau naturiol; rydym yn byw yn anghynaliadwy. Ynghyd â newid yn yr hinsawdd, gwrthdroi'r duedd bresennol o fyw yn anghynaliadwy yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu pobl yn yr 21ain ganrif.