Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Bywgraffiadau Llysgenhadon

Bywgraffiadau Personél Allweddol

IWAN THOMAS - Prif Weithredwr PLANED - CADEIRYDD Y DIGWYDDIAD

Iwan Thomas yw Prif Weithredwr PLANED, ac fe ymunodd â'r sefydliad ym mis Hydref 2018 ar ôl gweithio yn y sector cyhoeddus ers dros 20 mlynedd; yn fwyaf diweddar, bu'n Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru am bum mlynedd, gan gynnwys gweithio ar y Fargen Twf i gefnogi sectorau economaidd allweddol a thwf.

Mae Iwan yn eiriolwr brwd dros gefnogi cymunedau trwy ddatblygu sgiliau a hyrwyddo menter. Gyda phrofiad uniongyrchol o ddatblygu'r model Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ledled Cymru, a sicrhau canlyniadau cynaliadwy, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc mewn cymunedau, mae Iwan wedi gallu gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr a gwleidyddion ar brosiectau allweddol sy'n bwysig ac yn arwyddocaol yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Yn ddiweddar, lansiodd Iwan 'Fwrsariaeth PLANED Sir Benfro’ mewn partneriaeth â Bluestone a'r Grŵp Encil / Retreats Group, ar gyfer pobl ifanc y sir. Mae'r gronfa wedi'i hanelu at y rheini a fydd yn dechrau ar Addysg Uwch yn ystod yr hydref eleni, gan astudio cyrsiau sy'n ymwneud â thwristiaeth, lletygarwch a threftadaeth, i helpu i hyrwyddo'r sgiliau fydd eu hangen ar gyflogwyr yn y sir yn y dyfodol.

CATRIN GLYN - Swyddog Partneriaethau'r Wyddfa - TREFNYDD Y DIGWYDDIAD

Yn hanu o Ben Llŷn ond bellach yn byw yn Llanuwchllyn, mae gan Catrin ddeng mlynedd o brofiad o weithio gyda chymunedau ar amryw o brosiectau. Dechreuodd ei gyrfa drwy weithio fel Swyddog i Gymunedau’n Gyntaf, cyn mynd ymlaen i weithio mewn meysydd diwylliannol a chadwriaethol. Tra’n gweithio i Ardal Gadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau, datblygodd ei sgiliau cyfathrebu a rheoli prosiectau gan arwain ar brosiectau cymunedol amgylcheddol. Mae hi bellach yn gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa ac yn gyfrifol am gydlynu a gweithredu Cynllun Yr Wyddfa.

JOE BICKERTON - Rheolwr Cyrchfan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - CYFLWYNYDD

Dechreuodd Joe swydd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Tachwedd 2011 fel Rheolwr Cyrchfan yn yr Adran Datblygu Economaidd. Ers hynny mae wedi gweithio'n llwyddiannus ochr yn ochr â 'TÎM Twristiaeth' / 'TEAM Tourism' a chyda dros 150 o bartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat yn Wrecsam er mwyn cyflawni'r Cynllun Rheoli Cyrchfan 5 mlynedd cyntaf, helpodd y Bwrdd Partneriaeth Twristiaeth i esblygu i fod yn sefydliad dan arweiniad y sector preifat ac mae bellach yn dechrau gweithredu rhaglen Cynllun Gweithredu Cyrchfan 2018-20. Mae Joe yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion yn y 5 Awdurdod Lleol arall yng Ngogledd Cymru i wneud cais am arian grant a chefnogi’r gwaith o weithredu Strategaeth Twristiaeth Partneriaeth Twf Croeso Cymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Joe wedi adeiladu ar ei sgiliau ymchwil a chyfathrebu craidd drwy ennill M.A yn y pwnc Dadeni Trefol Cyfoes ac yn fwy diweddar, drwy gwblhau cwrs Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 3 blynedd ym Mhrifysgol Cranfield.

Cyflwyniad (PPT)

SAM REGAN - Cadeirydd, Partneriaeth a Rheolwr 'Dyma Wrecsam / This Is Wrexham,' Bwyty Lemon Tree gydag Ystafelloedd - CYFLWYNYDD

Dechreuodd Sam Regan ei yrfa fel cogydd, yn gweithio mewn bwytai ledled Powys, Sir Gaer a Wrecsam cyn llwyddo i gaffael Tŷ Bwyta'r Lemon Tree gydag ystafelloedd 6 mlynedd yn ôl. Dros y cyfnod hwnnw, mae'r Lemon Tree wedi datblygu enw da fel cyrchfan bwyty yn Wrecsam - tra bo' Sam hefyd wedi gwirfoddoli ei wybodaeth a'i amser i gadeirio Partneriaeth Cyrchfan 'Dyma Wrecsam / This Is Wrexham'. Mae Sam hefyd yn cydlynu Gŵyl Fwyd a Diod boblogaidd Wrecsam ac yn cyfrannu'n sylweddol at fywyd dyddiol Canol Tref Wrecsam.

Cyflwyniad (PPT)

NICOLA WILLIAMS - Swyddog Twristiaeth, Cyngor Sir Ddinbych - CYFLWYNYDD

Aelod o Dîm Twristiaeth Sir Ddinbych, sy'n gyfrifol am ddarparu Cynllun Rheoli Cyrchfan a Strategaeth Twristiaeth Sir Ddinbych, yn enwedig y Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd a gweithgaredd B2B. Yn ogystal, mae'n cefnogi cyflawni brand marchnata twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ac yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Gogledd Cymru ar gyflawni twristiaeth a marchnata ar y cyd.

Cyflwyniad (PPT)

DEAN JEFFERY - Twristiaeth Bae Abertawe - CYFLWYNYDD

Mae Twristiaeth Bae Abertawe / Swansea Bay Tourism yn gymdeithas fasnach annibynnol ar gyfer busnesau twristiaeth, hamdden a lletygarwch ar draws Bae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Ffurfiwyd y gymdeithas dros 14 mlynedd gan bwyllgor o weithredwyr twristiaeth lleol i fod yn llais masnach ac i ddarparu cymorth a chefnogaeth i'r diwydiant. Mae Dean wedi gweithio i'r gymdeithas mewn gwahanol rolau ers 2007 ac wedi cymryd drosodd fel rheolwr ar ddechrau 2018.

Dechreuodd prosiect Llysgenhadon Gŵyr yn 2017 yn cael ei ariannu gan y Bartneriaeth Datblygu Gwledig / Cyngor Abertawe. Gareth Kiddie Associates oedd yn ei redeg ac arweiniodd at oddeutu 60 o lysgenhadon twristiaeth cymunedol hyfforddedig (gan gynnwys Dean), - yma i ymgysylltu ag ymwelwyr a helpu i edrych ar ôl Gŵyr fel AHNE. Pan ddaeth y prosiect i ben, dewisodd Twristiaeth Bae Abertawe gamu i mewn i gydlynu Llysgenhadon Gŵyr gyda chyllid gan Bartneriaeth Tirwedd Gŵyr a Chronfa Datblygu Cynaliadwy. Roedd Twristiaeth Twristiaeth Bae Abertawe / Tourism Swansea Bay eisiau cadw'r llysgenhadon yn weithgar, eu defnyddio'n dda, darparu cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant pellach, a chydlynu presenoldeb mewn digwyddiadau a chyfleoedd lleol (fel Gŵyl Gerdded Gŵyr, Cyfarch ymwelwyr oddi ar Longau Morwrol Yr Almaen a chymryd rhan mewn gweithgareddau glanhau traethau).

Yn ddiweddar, mae Dean wedi trefnu bod y llysgenhadon yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gymryd darlleniadau o ansawdd yr awyr mewn ardaloedd awyr dywyll ym Mhenrhyn Gŵyr a fydd yn cael eu defnyddio yng nghais swyddogol Cyngor Abertawe / AHNE Gŵyr i gael achrediad 'Cymuned Awyr Dywyll' gan y Gymdeithas Awyr Dywyll Ryngwladol.

Cyflwyniad (PPT)

Fidio

CAROL WILLIAMS - Swyddog Twf Twristiaeth, Bannau Brycheiniog – CYFLWYNYDD

Dechreuodd Carol Williams weithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2003 fel swyddog twf twristiaeth. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae hi wedi gweithio'n agos gyda'r diwydiant twristiaeth yn meithrin cydberthnasau rhwng yr awdurdod a'r sector preifat.

Mae hi'n arwain ar ystod amrywiol o brosiectau i wella profiadau ymwelwyr, fel Gwely a Brecwast i geffylau, datblygu llwybr beicio o'r Gorllewin i'r Dwyrain, beicio ar draws y Bannau a gweithio gyda busnesau masnach i wella'r cynnig bwyd.

Trwy gyfrwng prosiectau a ariannwyd gan Ewrop, bu Carol yn gweithio'n agos gyda thwristiaeth a grwpiau cymunedol i'w helpu i ddatblygu eu strategaethau twristiaeth cynaliadwy eu hunain a arweiniodd at fentrau newydd yn cael eu cyflawni gan y grwpiau hynny.

Roedd cynllun Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhywbeth a dyfodd o ddarparu cyrsiau hyfforddi i fusnesau a oedd yn nodi bylchau sylweddol yng ngwybodaeth busnesau twristiaeth am y gyrchfan. Mae'r cynllun Llysgenhadon wedi bod yn rhedeg ers 2009 ac ym mis Mawrth 2019 cafodd y 300fed Llysgennad ei hyfforddi.

Cyflwyniad (PPT)

TRACY PURNELL - Llysgennad Twristiaeth Bannau Brycheiniog - CYFLWYNYDD

Rwy'n falch o fod yn Llysgennad Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae gen i angerdd am yr awyr agored ac mae'r angerdd hwn wedi fy arwain i fod yn Hyrwyddwr ‘GetOutside’ yr Arolwg Ordnans yn 2017. Rwy'n teimlo'n ffodus iawn fy mod wedi cynnal y swydd hon dros y tair blynedd ddiwethaf. Rwy'n mwynhau annog ac ysbrydoli eraill i fynd i'r awyr agored.

Rwy'n byw ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac yn treulio'r rhan fwyaf o'm hamser yn cerdded ac yn rhedeg yn y bryniau gyda'm dau gi. Mae gan Asher yr Husky a Marley y Malamute nifer dda o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, trwy fy hoffter o ffotograffiaeth ac am fy mod yn dogfennu fy nhaith ar fy ngwefan, rwy'n gallu hyrwyddo teithiau cerdded sy'n addas i gŵn ac arferion cyfrifol ar gyfer cerdded cŵn. Rwy'n ysgrifennu erthyglau a chynnwys sy'n ymwneud â'r awyr agored gwych a gweithgareddau awyr agored i ysbrydoli ac annog pobl i brofi'r harddwch naturiol sydd o'n cwmpas.

Cyflwyniad (PPT)

Arddangoswyr

Cadwch Gymru'n Daclus (Goriad Gwyrdd a Baner Las) - https://www.keepwalestidy.cymru/

Elusen sy'n helpu i osod y safonau uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hamrywiaeth o ddyfarniadau sydd wedi'u hachredu'n rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil mewn cynaliadwyedd

Experience Community - http://www.experiencecommunity.co.uk/

Mae Experience Community yn darparu ffilmiau a gwybodaeth am deithiau cerdded a gweithgareddau hamdden eraill ar gyfer pobl anabl a'r gymuned ehangach.

Cymdeithas Gwyliau Teulu - https://www.familyholidayassociation.org.uk/

Elusen genedlaethol sy'n ymroddedig i ddarparu gwyliau glan môr a theithiau dydd i deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd fforddio gwyliau.

Llechi Cymru - http://www.llechi.cymru/LlechiCymru.aspx

Mae tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi ei leoli yng Ngwynedd, ac yn cynnwys saith ardal allweddol.  Mae’r dirwedd yn arddangos stori anhygoel yr esblygiad o gymdeithas amaethyddol yr ucheldir i un wedi ei ddominyddu gan y diwydiant llechi; gyda trefi, chwareli a chysylltiadau trafnidiaeth yn naddu eu ffordd trwy fynyddoedd Eryri i lawr i’r porthladdoedd eiconig.

Mae’r ymdrechion i ennill cydnabyddiaeth a gwarchodaeth ryngwladol gam yn nes yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Prydain mis Hydref 2018 mae’r cais hwn oedd yr enwebiad roedd yn ei ffafrio ar gyfer ei gyflwyno i UNESCO am ystyriaeth.  Y bwriad yw cyflwyno’r cais yn ystod yr Hydref, 2019.

Cymdeithas Eryri - https://www.snowdonia-society.org.uk/

Gweithio'n galed i warchod tirweddau, bywyd gwyllt a threftadaeth Eryri trwy wirfoddoli, digwyddiadau ac ymgyrchoedd.

Eryri Bywiol - http://www.snowdonia-active.org/

Mae Eryri Bywiol yn fenter gymdeithasol ac yn ymgynghoriaeth greadigol sy'n gweithio i gefnogi a datblygu'r sector awyr agored yng Ngogledd Cymru yn gynaliadwy.

Cymdeithas Arweinwyr Teithiau Swyddogol Cymru - http://www.walesbestguides.com/

CATSC yw'r unig arweinwyr a gydnabyddir yn swyddogol gan Lywodraeth Cymru i arwain yng Nghymru.

Techniquest Wrecsam - https://tqg.org.uk/

Techniquest Glyndŵr yw'r brif Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth yng Ngogledd Cymru sy'n denu'r cyhoedd ac ysgolion. Mae'r ganolfan yn cynnig dros 65 o arddangosfeydd gwyddoniaeth rhyngweithiol a sioeau gwyddoniaeth byw. Eu hamcanion yw hyrwyddo datblygiad addysg a dysgu gwyddoniaeth a thechnoleg a hyrwyddo dealltwriaeth ymysg y cyhoedd o wyddoniaeth a thechnoleg.

Lab Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor

Mae'r Lab Cynaliadwyedd yn ganolbwynt amlwg, sy'n arwain ar gynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n adlewyrchu pwysigrwydd cynaliadwyedd mewn cynllunio strategol, gwybodaeth busnes, materion cydymffurfiaeth, datblygu polisi, gweithrediadau a phartneriaethau. Ei nod yw hyrwyddo nodau llesiant Cymru, datblygiad cynaliadwy a gwaith cydweithredol ym mhrifysgol Cymru a'r ethos fod ‘Cymru i bawb.'

Cymru. Cyrchfan Bwyd - https://www.foodskills.cymru/wales-a-food-destination/

Mae ‘Cymru. Cyrchfan Bwyd’ yn brosiect o fewn Sgiliau Bwyd Cymru sy’n arbenigo ar gefnogi busnesau manwerthu a lletygarwch i gael gafael ar, i weini ac i werthu bwyd a diod o Gymru. Gan gynnig ymgynghorol/cyngor proffesiynol, cyrsiau, gweithdai a mentora am ddim i unrhyw un sy'n prynu, gweini neu werthu cynnyrch Cymreig.

Noddwyr

Gwesty’r Imperial / The Imperial Hotel - https://www.theimperial.co.uk/

Mae Gwesty'r Imperial yn westy cain 4 seren, wedi'i leoli yng nghanol tref hardd Llandudno sydd gan enw da am ragoriaeth, gan gynnwys Gwobr Aur Croeso Cymru, dau 'roset' AA ac achrediad Goriad Gwyrdd am hyrwyddo cynaliadwyedd

Grŵp Encil, Sir Benfro - https://www.retreatsgroup.com/

Tri gwesty 'boutique' moethus mwyaf blaenllaw Cymru, sydd wedi'u lleoli ar benrhyn Tŷ Ddewi, Sir Benfro, Cymru.

Tŵr y Felin, felin wynt yn flaenorol - gwesty celf gyfoes cyntaf Cymru.

Castell y Garn / Roch Castle, sy'n ysblennydd ac yn ddramatig, gyda golygfeydd panoramig dros Fryniau'r Preseli a Bae Sain Ffraid.

Priordy Penrhiw Priory, y diffiniad o lonyddwch, wedi'i leoli mewn erwau o erddi, wedi'i amgáu gan goetir, afon a dôl.

Gelli Gyffwrdd - https://www.greenwoodfamilypark.co.uk/

Parc antur teuluol yn y Felinheli, Gwynedd. Maent yn hyrwyddwr amgylcheddol gyfeillgar ac yn gwneud ymdrech gyson i leihau'r effeithiau negyddol ar yr amgylchedd a gwneud y gorau o elfennau cadarnhaol yn ogystal â bod yn gyfleuster hygyrch a chynhwysol i bob aelod o'r teulu ei fwynhau.

Caru Bwyd Cymreig  / Loving Welsh Food - https://lovingwelshfood.uk/

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth gwahanol i'w wneud yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, teithiau cariadus Bwyd Cymreig yw'r ffordd orau a mwyaf blasus o gael profiad o'r brifddinas.

RibRide - https://www.ribride.co.uk/

Teithiau cwch Ynys Môn sydd wedi ennill y Wobr Baner Las, Gweithredwr Taith Cychod Cynaliadwy ar y Fenai, sy'n archwilio'r ynysoedd a'r clogwyni uchel yng Nghaergybi. Diwrnod cyffrous a chewch  gyfle i weld golygfeydd nad ydynt fel arfer i’w gweld ar droed