Amaethyddiaeth

Ffensio

alt=Tal y Llyn

Amaethyddiaeth

Mae'r Awdurdod yn cydnabod pwysigrwydd amaethyddiaeth yn Eryri trwy gael staff ymroddedig i weithio ochr yn ochr gyda ffermwyr er mwyn cyflawni pwrpasau'r Parc Cenedlaethol. Yn ddiweddar, mae'r Adran Amaethyddiaeth wedi bod wrthi'n ddyfal yn sicrhau cyllid o Ewrop er mwyn galluogi ffermwyr i ymgymryd â nifer o brosiectau rheoli tir.

Yn ogystal â dosrannu grantiau ar gyfer rheoli tir mae'r adran hefyd yn darparu cyngor/cefnogaeth technegol a pholisi ac yn penderfynu ar geisiadau datblygu (cynllunio) ar gyfer amaethyddiaeth o fewn y Parc Cenedlaethol.

Ar hyn o bryd, mae'r cynlluniau canlynol yn cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Cadwraeth ac Amaeth:

Ymgyrch The Real Hedge Fund

Mewn ymgais i wella tirwedd, cynefinoedd a rheolaeth tir, ymgymrodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn partneriaeth â’r Tree Council a Stella Artois, i blannu hyd at 5km o wrychoedd newydd o fewn y Parc Cenedlaethol.

Mae ymgyrch The Real Hedge Fund wedi gorffen bellach ac mae'r gwrychoedd yn cynnwys drain duon a drain gwynion, cyll, celyn a chriafol sef mathau o blanhigion sy’n gynhenid i’r ardal hon a byddant wedi eu tyfu o hadau lleol.

Wedi eu plannu, bydd y gwrychoedd yna’n darparu bwyd i famaliaid ac adar, byddant yn ffurfio llwybrau a rhwydweithiau pwysig i greaduriaid megis ystlumod, gwyfynod, lindys a’r pathew. Byddant hefyd yn cysylltu gwahanol gynefinoedd, yn gymorth i gysgodi anifeiliaid rhag y gwynt, y glaw a’r haul, yn ogystal â chynorthwyo’r ffermwyr i reoli eu tir ac i adfer nodweddion hanesyddol a thirwedd.

Las Ynys Fawr, Harlech

Plannu Coed Perllannau Newydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn creu perllan ar eich tir, neu ymestyn perllan sydd gennych yn barod?

Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth drigolion y Parc Cenedlaethol sydd â diddordeb mewn ymestyn perllannau sydd wedi eu sefydlu eisoes, neu blannu coed perllan o’r newydd.

Prif nod y cynllun dros y misoedd nesaf yw sefydlu cofrestr o’r rhai sydd â diddordeb, cyn cynnig cymorth drwy roi gwybodaeth am drin a rheoli coed aeddfed, a chymorth i blannu a sefydlu rhywogaethau o goed cynhenid yn ogystal ag adfer terfynau traddodiadol. Gall y fenter apelio at bob math o grwpiau, unigolion, ffermwyr, ysgolion, cymdeithasau a mudiadau cymunedol.

Drwy annog mwy o bobl i fynd ati i blannu coed, yn raddol gallwn gynyddu’r nifer o berllannau cynhenid o fewn y Parc Cenedlaethol a hefyd addysgu pobl ynglŷn â rheoli perllannau.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynllun, lawrlwytho y ffurflen cofrestru diddordeb.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru