Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Gofalu

Mae’n bosibl diffinio ein hamgylchedd naturiol fel yr holl bethau byw ac anfyw, a’r rhyngweithio a’r systemau sy’n digwydd rhyngddynt, sydd i’w canfod yn naturiol yn ein hamgylchedd. Byddai’n cynnwys y fioamrywiaeth, y cynefinoedd a’r ecosystemau sy’n rhoi’r aer a’r dŵr glân sy’n angenrheidiol i ni fyw, yn ogystal â’r adnoddau naturiol y mae dyn yn eu defnyddio bob dydd i dyfu bwyd, adeiladu tai a chreu trydan, i enwi ychydig o enghreifftiau’n unig.

Mewn cyferbyniad â’r amgylchedd adeiledig, mae ein hamgylchedd naturiol yn cynnwys ardaloedd a chydrannau sydd heb gael eu dylanwadu’n gryf gan ddyn. Yn sgil dylanwad aruthrol dyn a welwn o’n cwmpas erbyn hyn, mae wedi dod yn fwyfwy anodd, os nad amhosibl, dod o hyd i amgylchedd cwbl naturiol yma ar y Ddaear. Tra bydd rhai amgylchoedd yn aros yn fwy naturiol nag eraill, byddai rhai’n dadlau bod dyn wedi dylanwadu ar bob un o’n hamgylchoedd naturiol i ryw raddau.

Gwaith clirio rhododendron yn Nant Gwynant (© APCE)

Gwaith clirio rhododendron yn Nant Gwynant (© APCE)

Yn Eryri, rydym wedi cael ein bendithio ag amrywiaeth cyfoethog o amgylchoedd lled-naturiol, sydd wedi’u ffurfio gan ddyn dros filiynau o flynyddoedd i greu’r dirwedd a welwn o’n cwmpas heddiw. Crëwyd yn y lle cyntaf yn dilyn Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a dechreuodd astudiaeth i bennu ffiniau ar gyfer y Parc Cenedlaethol ym 1950, a arweiniodd at y ffin sydd gennym heddiw. Y meini prawf ar gyfer cael bod yn rhan o’r Parc oedd harddwch eithriadol, sydd wedi arwain at eithrio’r ardaloedd cynhyrchu llechi a rhai datblygiadau trefol. Daeth Parc Cenedlaethol Eryri i fodolaeth ar 18 Hydref 1951. Dyma’r trydydd Parc Cenedlaethol i gael ei ddynodi ym Mhrydain, a’r cyntaf yng Nghymru. Heddiw, mae Eryri’n un o 15 o Barciau Cenedlaethol ym Mhrydain. Yn ddiweddarach, daeth Parc Cenedlaethol Eryri yn Awdurdod annibynnol, a’i brif bwrpasau yw:

  • Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal;
  • Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc;
  • Mae gennym hefyd ddyletswydd i feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc.