Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Beth yw Cynllun Eryri?

Cynllun Eryri – Cynllun Partneriaeth Eryri

Rydym wedi creu Cynllun Partneriaeth newydd ar gyfer y Parc Cenedlaethol Eryri: Cynllun Eryri.

Mae Cynllun Eryri yn adlewyrchu newid sylweddol yn yr ymagwedd a gymerwyd gan Awdurdod y Parc er mwyn creu cynllun ar gyfer rheoli Eryri.

Mae'r Cynllun wedi cael ei ddatblygu yng ngwir ysbryd partneriaeth.

Rydym wedi casglu eich syniadau a'ch barn ynghylch y ffordd orau i ofalu am, a gwella'r lle anhygoel hwn.

Rydym wedi gweithio'n agos nid yn unig gyda'r sefydliadau sydd â chyfrifoldebau statudol, ond gyda'r holl sefydliadau sy'n ymwneud mewn rhyw ffordd â gofalu am Eryri ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r Parc yn amgylchedd ysbrydoledig ac unigryw i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

Drwy weithio gyda'n gilydd, credwn y gallwn gyflawni pethau gwych.

Sut mae Cynllun Eryri wedi cael ei gynhyrchu?

Mae hwn wedi bod yn brofiad cyffrous i ni gan ein bod yn cael gweithio gyda phawb sydd â diddordeb mewn gwarchod y Parc Cenedlaethol, er mwyn creu’r cynllun gorau posib ar gyfer yr hyn y byddwn yn ei gyflawni o fewn y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Mae’r trafodaethau, mewnbwn ac adborth wedi cael ei defnyddio er mwyn adnabod, blaenoriaethu a mynd i’r afael â heriau a gwireddu cyfleoedd. Mae meddylfryd angenrheidiol wedi bod cnewyllyn y broses o gynllunio gwarchodaeth a gwelliannau i Eryri yn y dyfodol.

Bydd Cynllun Eryri yn helpu i gyflawni pwrpasau’r Parc Cenedlaethol ac yn cyflawni nifer o amcanion a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Y mwyaf arwyddocaol o’r rhain yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd.

Y prif feysydd rydym yn canolbwyntio arnynt yn y cynllun terfynol ydy’r Amgylchedd, Iechyd a Lles a Chymunedau ac Economi Eryri. Mae’r tri maes yma wedi eu cysylltu’n agos â phwrpasau craidd y Parciau Cenedlaethol.

Gwyliwch ein fideo byr isod ac atebwch ein holiadur i ddweud wrthym ni beth rydych chi'n feddwl o ddyfodol Eryri.

Credwn y bydd ein syniadau a'n camau gweithredu gyda'n gilydd yn creu atebion gwell i ddiogelu a gwella Eryri eithriadol.

Ymgynghoriad Cyhoeddus 3ydd Chwefror-13eg Mawrth 2020.

Diolch i bob un ohonoch a roddodd eich hamser i ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus terfynol Cynllun Eryri. Darllenwch ganlyniadau'r ymgynghoriad yma:

Gwybodaeth Bellach:

Angela Jones

Rheolwr Partneriaethau’r Parc Cenedlaethol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 772 510

Symudol: 07900 267526

Ebost: angela.jones@eryri.llyw.cymru

Diogelu Data:
Dim ond ar gyfer y dibenion sy'n gysylltiedig â Chynllun Eryri y bydd y manylion a ddarperir gennych mewn ymateb i'r ymgynghoriad yn cael eu ddefnyddio. Gallwch ofyn am weld gwybodaeth bersonol a gedwir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar unrhyw adeg.

Byddwn yn diweddaru rhanddeiliaid ar y broses drwy gylchlythyr rheolaidd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr cylchredeg ar gyfer y cylchlythyr, cofrestrwch isod.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* indicates required