Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Beth yw Cynllun Eryri?

(© APCE)

(© APCE)

Cynllun Eryri

Mae'r Parc yn amgylchedd ysbrydoledig ac unigryw i fyw, gweithio ac ymweld â hi. Rydym wedi bod yn casglu eich syniadau a'ch barn ynghylch y ffordd orau o barhau i ofalu am, a gwella'r lle anhygoel hwn.

O'r 9fed o Orffennaf hyd y 30ain o Fedi 2018 fe gynhaliwyd ymgynghoriad cychwynnol er mwyn casglu barn a syniadau unigolion. Mae'r canlyniadau erbyn hyn yn cael eu defnyddio i ddatblygu Cynllun Rheoli draft ar gyfer y Parc Cenedlaethol.

Mae Cynllun Eryri yn cael ei ddatblygu mewn gwir ysbryd partneriaeth ac yn ystod y broses byddwn yn ymgysylltu gyda chynulleidfa eang o bobl leol, busnesau, rhanddeiliaid, ymwelwyr ac arbenigwyr.

Cynllun Eryri

Mae’r Parc Cenedlaethol yn creu Cynllun Rheoli partneriaeth newydd ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri: ‘Cynllun Eryri’. Mae’n gyfnod cyffrous i ni gan ein bod yn cael gweithio gyda phawb sydd â diddordeb mewn gwarchod y Parc Cenedlaethol, er mwyn creu’r cynllun gorau posib ar gyfer yr hyn y byddwn yn ei gyflawni o fewn y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Bydd y trafodaethau, mewnbwn ac adborth yn cael eu defnyddio i lunio’r atebion gorau er mwyn adnabod, blaenoriaethu a mynd i’r afael â heriau a gwireddu cyfleoedd. Y meddylfryd strwythuredig angenrheidiol i wireddu’r atebion hyn fydd cnewyllyn y broses o gynllunio gwarchodaeth a gwelliannau i Eryri yn y dyfodol.

Pan yn weithredol, bydd Cynllun Eryri yn helpu i gyflawni pwrpasau’r Parc Cenedlaethol ac yn cyflawni nifer o amcanion polisi, nodau a blaenoriaethau arwyddocaol Llywodraeth Cymru. Y mwyaf arwyddocaol o’r rhain yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd.

Y prif feysydd y byddwn yn canolbwyntio arnynt yn y ddogfen ymgynghori hon ac yn y cynllun terfynol fydd yr Amgylchedd, Iechyd a Lles a Chymunedau ac Economi Eryri. Mae’r tri maes yma wedi eu cysylltu’n agos â phwrpasau craidd y Parciau Cenedlaethol.

Mae yna lawer o heriau, cyfleoedd a phenderfyniadau ynghylch blaenoriaethau i'w gwneud. Gwyliwch ein ffilm fer: Mae’n edrych ar rai o'r prif heriau, cyfleoedd a phenderfyniadau y mae angen eu gwneud o wahanol safbwyntiau.

Trwy weithio gyda'n gilydd ar Gynllun Eryri, gallwn gyflawni pethau gwych - credwn mai gyda'n gilydd y bydd ein syniadau a'n gweithredoedd yn creu atebion gwell i ddiogelu a gwella Eryri.

Beth sy'n digwydd yn awr?

Rydym wedi casglu ac ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad cychwynnol. Gallwch ddarllen yr adroddiad ar yr ymgynghoriad yma. Byddwn yn defnyddio'r adroddiad hwn i lywio a llunio Cynllun Eryri.

Ein nod yw ymgynghori ar y cynllun terfynol yn 2019.

Byddwn yn diweddaru rhanddeiliaid ar y broses drwy gylchlythyr rheolaidd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr cylchredeg ar gyfer y cylchlythyr, cofrestrwch isod.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* indicates required

Gwybodaeth Bellach:

Helen Pye

Rheolwr Partneriaethau’r Parc Cenedlaethol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 772 536

Symudol: 07776 453 291

Ebost: helen.pye@snowdonia.gov.wales

Diogelu Data:
Dim ond ar gyfer y dibenion sy'n gysylltiedig â Chynllun Eryri y bydd y manylion a ddarperir gennych mewn ymateb i'r ymgynghoriad yn cael eu ddefnyddio. Gallwch ofyn am weld gwybodaeth bersonol a gedwir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar unrhyw adeg.