Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cynllun Rheolaeth Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Cynllun Rheolaeth Parc Cenedlaethol Eryri (y Cynllun) yn ddogfen bwysig sy’n ymwneud â dyfodol yr ardal. Darpara’r ddogfen hon y fframwaith polisi strategol ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan, ac mae’n cynnwys Cynllun Gweithredu penodol fydd yn cael ei roi ar waith dros y ddwy flynedd nesaf.

Er mai Awdurdod y Parc Cenedlaethol sydd wedi llunio’r ddogfen, mae wedi’i hanelu at bawb sydd â rhan yn nyfodol Eryri, boed y rheiny’n aelodau o’r cyhoedd, sefydliadau preifat neu eraill ac unigolion â diddordeb yn nyfodol yr ardal. Yn ei hanfod, cyfrifoldeb a rennir yw sicrhau dyfodol cynaliadwy i gymunedau yfory.

Mae ystod eang o sefydliadau wedi cynorthwyo’r Awdurdod i lunio’r Cynllun. Rhaid canmol ymrwymiad y partneriaid, ac mae ganddynt bellach rôl i weithredu amcanion a chamau gweithredu’r Cynllun.

Bob dwy flynedd, caiff y camau gweithredu a gynhwysir yn y Cynllun eu hadolygu a’u monitro i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu’n effeithiol ac er mwyn cyflwyno camau gweithredu newydd. Ar ôl pum mlynedd, caiff y ddogfen gyfan ei hadolygu i sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol ac yn ddiweddar. Bryd hynny, bydd yr Awdurdod yn gosod amcanion newydd, ac unwaith eto’n troi at sefydliadau partner ac aelodau o’r cyhoedd i ganfod eu barn.

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn chi am y Cynllun a sut y gellid ei wella yn y dyfodol trwy gysylltu â ni:

Ebost: dyfodoleryri@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770274