Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Strategaeth Hamdden

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi paratoi Strategaeth Hamdden Parc Cenedlaethol Eryri, a’i nod yw annog defnydd hamdden cynaliadwy o Eryri, a gwarchod a gwella ei nodweddion arbennig yr un pryd. Serch hynny, mae’n strategaeth i bawb sy’n ymwneud â datblygu a rheoli gweithgareddau hamdden, ac mae hefyd yn talu sylw dyledus i ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yr Awdurdod.

Nod Strategaeth Hamdden Parc Cenedlaethol Eryri yw sefydlu’r cyd-destun ar gyfer rheoli hamdden trwy barchu Nodweddion Arbennig Eryri, a sicrhau eu bod yn cael eu rheoli’n briodol i genedlaethau’r dyfodol gael eu mwynhau a’u gwerthfawrogi. Mae’n cynnig cyfres o 9 Nod, sy’n cael eu hategu gan 60 o Gamau Strategol. Ni ellir gwireddu’r nodau a’r camau hyn ond trwy bartneriaeth â sefydliadau ac unigolion eraill. Trwy wneud hynny, rydym yn gobeithio y bydd Eryri’n parhau i gael ei ystyried fel lleoliad hamdden o safon fyd-eang gydag ystod eang o gyfleoedd, ac y gallwn hyrwyddo cyfleoedd i ystod ehangach o bobl sy’n byw ac yn ymweld â’r Parc Cenedlaethol.

Os oes gennych unrhyw sylwadau yn gysylltiedig â’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc, rhowch wybod i ni:

Ebost: dyfodoleryri@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770274