Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Agor Arddangosfa Dros Dro yr Ysgwrn

Printio

10 Medi 2015

Heno, (nos Iau, Medi 10fed), Gerald Williams a Malo Bampton, sef nai a nith y bardd Hedd Wyn, agorodd yn swyddogol arddangosfa dros dro Yr Ysgwrn yng Nghanolfan Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.

Oherwydd gwaith gwarchod a datblygu, ni fydd yr Ysgwrn ar agor i’r cyhoedd o ddiwedd mis Tachwedd, ac felly yn y cyfamser mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi trefnu fod  arddangosfa dros dro yn cael ei lleoli ym Mhlas Tan y Bwlch. Bwriad yr arddangosfa yw cynorthwyo’r Awdurdod i ddehongli negeseuon Yr Ysgwrn tra bod gwaith angenrheidiol yn digwydd ar y safle yn Nhrawsfynydd.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys replica o’r Gadair Ddu a gwblhawyd drwy ddefnyddio technoleg argraffu 3D,  ynghyd â ffrwyth llafur yr artist Luned Rhys Parri a disgyblion o ysgolion lleol Bro Hedd Wyn, Bro Cynfal ac Edmwnd Prys. Yn ystod yr haf bu’r artist a’r disgyblion yn gweithio ar ail greu cegin yr Ysgwrn mewn “papier mache” a’u gwaith nhw sy’n cael ei arddangos yn yr arddangosfa.

Dywedodd Sian Griffiths, Rheolwr Proseict yr Ysgwrn,

“Roedd hi’n dipyn o her i ni geisio ail-greu profiad hudolus Yr Ysgwrn ar safle hollol wahanol, ond dwi’n meddwl i ni lwyddo creu rhywbeth arbennig iawn yma. Gobeithio bydd yr arddangosfa’n cyffroi a chodi ymwybyddiaeth pobl am Yr Ysgwrn a’r cynlluniau sydd gennym ar gyfer gwarchod a gwella’r safle.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r plant, athrawon a’r rhieni fu’n gweithio gyda ni i greu’r arddangosfa hynod yma, ac wrth gwrs i Luned Rhys Parri am ei gwaith caled. Rydym hefyd yn falch iawn o gael sêl bendith Gerald a Malo wrth iddyn nhw gytuno i agor yr arddangosfa.

Ar ôl trafodaeth fywiog rhwng awdur Diffodd y Sêr, Haf Llewelyn a’r plant am effeithiau’r Rhyfel Mawr,  gwahoddwyd Gerald Williams a Malo Bampton i agor yr arddangosfa’n swyddogol. Dywedodd Gerald,

“Mae’r stafell yn werth ei gweld ac rydw i’n falch iawn fod y Parc yn cadw’r Ysgwrn yn fyw ym meddyliau pobl tra bod y gwaith yn digwydd. Yn y cyfamser, dwi hefyd yn gobeithio ymweld â’r Plas dros y cyfnod datblygu er mwyn rhannu fy straeon am Hedd Wyn efo ymwelwyr.”

Yn ystod y cyfnod datblygu, ni fydd yr Ysgwrn ar agor i’r cyhoedd, a’r bwriad yw cynnal diwrnodau agored yn yr Ysgwrn yn canolbwyntio ar agweddau arbennig o’r gwaith. Mae sawl digwyddiad wedi eu trefnu yn ystod y misoedd nesaf:

  1. Hydref  - Gweithgareddau addurniadau Calan Gaeaf i blant fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru yn Neuadd Trawsfynydd
  2. Hydref - Diwrnod Agored a Noson Galan Gaeaf yng nghwmni Mair Tomos Ifans fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru yn Yr Ysgwrn
  3. Tachwedd - Diwrnod Agored Yr Ysgwrn. Dyma’r cyfle diwethaf i ymweld â’r Ysgwrn cyn i’r safle gau i’r cyhoedd ar gyfer y gwaith adnewyddu.

Bydd yr Ysgwrn yn ail-agor i’r cyhoedd ar ei newydd wedd erbyn Mawrth 2017.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

 1. Cwmni Purcell sy’n gyfrifol am y cynlluniau i ddatblygu’r Ysgwrn. Rhai o’r prif newidiadau fydd:
 • Agor y ffermdy i’r cyhoedd, gan gynnwys y bwtri, y pantri ynghyd â’r llofftydd gan ganolbwyntio ar ddehongli bywyd a gwaith Hedd Wyn yn yr ystafelloedd hyn
 • Trosi Beudy Llwyd yn adeilad croeso fydd yn cynnwys derbynfa, caffi, ystafell addysg, ystafell ymchwil ac arddangosfa
 • Adfer  Beudy Tŷ i gynnwys ffilm am y Rhyfel Mawr, dehongli bywyd yng nghefn gwlad a diwylliant y cyfnod, ynghyd ag addasu’r adeilad i fedru cynnal digwyddiadau
 • Troi’r cwt mochyn yn Dŷ i Ystlumod
 • Dymchwel y sied amaeth bresennol a chodi sied newydd, amgylcheddol gyfeillgar (gyda tho o laswellt) yn ei le.
 • Yn ogystal, bydd safle penodol i barcio ceir ymwelwyr a bydd boiler biomas yn cael ei adeiladu drws nesaf i’r cwt mochyn
 1. Enillodd Hedd Wyn y Gadair yn Eisteddfod Penbedw ym 1917 am ei awdl, Yr Arwr, ond cafodd ei ladd ym Mrwydr Passchendaele chwe wythnos cyn iddo gael ei gyhoeddi’n fuddugol yng nghystadleuaeth y Gadair.
 2. Mae trydariadau @yrYsgwrn a thudalennau Facebook yn cynnwys y newyddion diweddaraf yn Gymraeg ac yn Saesneg am ddatblygiad cartref Hedd Wyn.