Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Llais i Ddyfodol yr Wyddfa

Printio

1 Hydref 2015

Mewn cyfres o gyfarfodydd fydd yn arwain at un gynhadledd fawr ym mis Tachwedd, yn ystod yr wythnosau nesaf bydd cyfle i drigolion a busnesau lleol fynegi barn ar faterion sy’n ymwneud â rheoli mynydd mwyaf eiconig Cymru, yr Wyddfa.

Wrth i’r nifer o ymwelwyr i’r ardal leihau yn ystod y misoedd nesaf, cynyddu fydd y gwaith o warchod yr Wyddfa. Rhwng rŵan a’r Nadolig, bydd cyfle i drigolion a busnesau lleol fynegi barn ac ystyried cadwraeth a mynediad ar yr Wyddfa, ffyniant yr economi leol, a sicrhau ar yr un pryd fod ymweld a cherdded ar yr Wyddfa yn darparu profiad o’r radd flaenaf i ymwelwyr.

Helen Pye, Uwch Warden Gogledd Eryri sy’n esbonio ymhellach.

“Mae’r Wyddfa yn fynydd sydd â lle arbennig yn ein calonnau ni i gyd, a’r her o’n blaenau ni yw sicrhau fod pawb yn cael y budd gorau ohono, tra’n gwarchod a gwella’r mynydd ar gyfer y genehedlaeth nesaf. Felly, i’n helpu ni i wneud hyn, rydan ni am sefydlu fforwm agored i bob defnyddiwr, sy’n cynnwys perchnogion tir, a busnesau lleol, Fforwm Yr Wyddfa. Ei brif nod fydd rhoi cyfle i bobl leisio’u barn a’u syniadau am ddyfodol y mynydd a’i brif ffocws fydd trafod materion ac awgrymu atebion sy’n ymwneud â’r Wyddfa. Bydd ffrwyth y trafodaethau yma wedyn yn cael eu bwydo i Gynllun Rheoli newydd ar gyfer y mynydd – Cynllun Rheoli fydd yn ganllaw ar gyfer cynllunio a monitro sut mae’r Wyddfa’n cael ei reoli yn y dyfodol o safbwynt gofalu am lwybrau, cadwraeth a thwristiaeth.

Ond mae angen grŵp i drefnu’r Fforwm ac i weithredu a monitro cynllun gwaith penodol. I’r pwrpas hwn sefydlwyd Partneriaeth yr Wyddfa. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r prif gyrff sydd â diddordeb uniongyrchol yn y mynydd, gan gynnwys er enghraifft Cymdeithas Eryri a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cynghorau Gwynedd a Chonwy, cwmni Rheilffordd yr Wyddfa, undebau ffermwyr a’r tîm achub lleol. Ein gobaith yn y pen draw ydy datblygu ffordd o reoli mynydd fydd yn cynnwys pawb, ac a fydd wedi derbyn sêl bendith pawb.”

Mae nifer o sesiynau galw i mewn wedi eu trefnu i wrando ar farn pobl, sef

  • Dydd Llun, 5 Hydref 2 – 7 yh Canolfan Groeso Hebog, Beddgelert 
  • Dydd Llun 12 Hydref, 2 – 7 yh,  Tafarn y Snowdonia Parc, Waunfawr
  • Dydd Mercher 14 Hydref 2 – 7, Mynydd Gwefru, Llanberis.

Yna, ar y 9fed o Dachwedd yng Ngwesty’r Royal Victoria, Llanberis cynhelir cynhadledd arbennig fydd yn trafod ac yn pwyso a mesur yr awgrymiadau a’r sylwadau a roddwyd yn y sesiynau galw i mewn, ynghyd â chynnal trafodaethau pellach ar y ffordd orau i reoli’r mynydd yn y dyfodol. Am fwy o fanylion, ewch i wefan y bartneriaeth, www.partneriaethyrwyddfa.co.uk neu cysylltwch â: Helen Pye, 07766 255 505 / 01766 772 232 neu Helen.pye@eryri-npa.gov.uk.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae Partneriaeth yr Wyddfa yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, CLA Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, Cyngor Gwynedd, Eryri Bywiol, Cymdeithas Eryri, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, a MynyddaDiogel.