Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Eryri – Y Lle Gorau?

Printio

16 Medi 2016

Gyda phythefnos ar ôl i bleidleisio dros y Lle Gorau yng Nghymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn galw ar bawb i bleidleisio dros Eryri.

Mewn cystadleuaeth i ennill coron y Lle Gorau yng Nghymru, sef cystadleuaeth a gynhelir gan Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) Cymru i ddathlu rhai o’n lleoedd mwyaf deniadol ac ysbrydoledig yng Nghymru, a’r rhan mae cynllunwyr wedi’i chwarae wrth helpu i’w diogelu, mae Eryri wedi ei enwi fel un o’r 10 lle sydd wedi dod i’r brig.

Ar hyd y canrifoedd, mae’r  823 milltir sgwâr, o Abergwyngregyn yn y gogledd i Aberdyfi yn y de, o Harlech yn y gorllewin i’r Bala yn y dwyrain, wedi darparu myrdd o gyfleoedd i bobl o bob oed i fwynhau golygfeydd o fynyddoedd garw, traethau tywod maith a llynnoedd crisial.  Yma yn Eryri mae cartref 26,000 o drigolion ac mae’r ardal yn denu miloedd ar filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn oherwydd ei harddwch anhygoel.

Wrth annog y cyhoedd i bleidleisio dros Eryri, dywedodd Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr Awdurdod, Jonathan Cawley,

“Does dim syndod i mi fod Eryri yn y 10 uchaf. Mae’r dirwedd yn hynod drawiadol, mae yna gyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol arbennig a bioamrywiaeth arwyddocaol yma ac mae’r Gymraeg yn rhan annatod o fywyd ein cymunedau. Felly mae’n fraint i weithio fel cynllunydd yma - ac mae’n gyfrifoldeb mawr i warchod yr ardal at genedlaethau’r dyfodol. Gobeithiaf bydd y bleidlais yma yn cyrraedd yr un casgliad â mi, mai Eryri yw’r lle gorau yng Nghymru.”

Dewiswyd y 10 lle gorau yng Nghymru gan Banel Beirniadu y Lle Gorau yng Nghymru, a hynny o blith mwy na 200 o enwebiadau gan y cyhoedd. Y lleoedd eraill ar y rhestr fer yw:

 • Aberaeron, Ceredigion
 • Caernarfon, Gwynedd
 • Harbwr Mewnol Bae Caerdydd, Caerdydd
 • Dinbych, Sir Ddinbych
 • Y Gŵyr, Abertawe
 • Yr Aes, Caerdydd
 • Promenâd Llandudno a Stryd Fawr, Conwy
 • Canol Tref Merthyr Tudful, Merthyr Tudful
 • Dinbych-y-pysgod, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Meddai Peter Lloyd, Cadeirydd RTPI Cymru:

“Mae’r gystadleuaeth wedi’n hatgoffa ni o’r angerdd yr ydym ni’n ei deimlo tuag at y lleoedd yr ydym ni wrth ein boddau â nhw. Mae’r 10 sydd ar y brig yn lleoedd sydd yn amlwg yn agos iawn at galon y cyhoedd, ac maent wedi’u diogelu, eu cynllunio’n ofalus, neu eu gwella gan y system gynllunio. Rwy’n annog pawb i gefnogi eu hoff le er mwyn sicrhau ei fod yn ennill!”

Daw’r cyfnod pleidleisio i ben ddydd Gwener 30 Medi ac mae tair ffordd hawdd i fwrw pleidlais:

 1. Cyflwyno pleidlais ar-lein yn www.rtpi.org.uk/walesbestplace
 2. Anfon pleidlais drwy e-bost at walesbestplace@rtpi.org.uk
 3. Rhoi pleidlais mewn neges Twitter, gan ychwanegu’r enw trydar  @WalesBestPlaces

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

 1. Manylion y lluniau:
  • Yr Wyddfa a’i Chriw Hawlfraint APCE. I lawrlwytho llun mwy, ewch yma.
  • Aber y Fawddach. Hawlfraint APCE. I lawrlwytho llun mwy, ewch yma.
 2. Mae RTPI Cymru yn cynrychioli’r RTPI a’i 1,100 o aelodau yng Nghymru, ac mae’n gweithio i gyflenwi gwasanaethau sy’n berthnasol i’r system gynllunio yng Nghymru ac yn gweithio gyda’r Llywodraeth a rhanddeiliaid er mwyn sicrhau dull cynllunio cadarnhaol yng Nghymru.
 3. Mae’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yn hyrwyddo pŵer y system gynllunio i greu lleoedd llewyrchus a chymunedau llawn bywyd. Drwy ei arbenigedd a’i waith ymchwil, mae’n defnyddio tystiolaeth ac arweinyddiaeth i lywio polisïau a syniadau cynllunio, gan roi’r proffesiwn wrth wraidd y trafodaethau mawr a geir yn y gymdeithas. Gyda  23,000 o aelodau ledled y byd yn y sectorau cyhoeddus, preifat, addysg ac elusennol, RTPI yw’r sefydliad mwyaf i gynllunwyr yn Ewrop.
 4. Mae RTPI yn elusen wedi’i chofrestru yn Lloegr 262865 a’r Alban SC 03784.