Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Chwilio am Leisiau Newydd

Printio

1 Gorffennaf 2015

Er mwyn gwella’i waith, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i gynyddu amrywiaeth ei Aelodau gan sicrhau gwell cydbwysedd o ran rhyw, oed, anabledd ac ethnigrwydd a gwell cynrychiolaeth o’r amrywiaeth o gymunedau ar yr un pryd.

Llywodraethir yr Awdurdod gan ddeunaw aelod. Penodwyd naw Cynghorydd gan Gyngor Gwynedd, tri Chynghorydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae chwech Aelod wedi’u penodi gan Lywodraeth Cymru. Ond, cred yr Awdurdod fod modd cynyddu'r amrywiaeth o Aelodau a fydd yn ei dro yn arwain at benderfyniadau cytbwys wedi eu seilio ar anghenion y cymunedau maent yn eu cynrychioli. O ganlyniad, penderfynwyd chwilio am bobl sydd yn 45 oed neu iau, yn fenywaidd, yn anabl neu o grŵp lleiafrifoedd ethnig i ymuno â Rhaglen Mentora newydd.

Ar ran yr Awdurdod, dywed Iwan Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr Awdurdod,

“Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb yng ngwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac a fyddai’n hoffi cael mwy o ddylanwad ar y modd y mae’n cael ei redeg. Drwy ymuno â’r cynllun Mentora bydd cyfle i ddeall mwy am Barc Cenedlaethol Eryri ynghyd â gwaith Awdurdod y Parc, cyfle i gysgodi Aelod yn ogystal â derbyn hyfforddiant a chefnogaeth benodol.”

Bydd y Rhaglen Fentora yn rhedeg am 6 mis o fis Medi 2015 hyd at Fawrth 2016 a bydd gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus neilltuo rhwng 2 a 3 diwrnod y mis yn paratoi a mynychu gwahanol bwyllgorau a chyfarfodydd yr Awdurdod, ynghyd â neilltuo amser gyda mentor personol o flaen llaw i drafod y rhaglen. Petai angen, gellir darparu hyfforddiant i wella sgiliau Technoleg Gwybodaeth, ynghyd ag unrhyw hyfforddiant arall, ac fe roddir cymorth a chefnogaeth gan swyddogion yr Awdurdod  yn ogystal. Bydd y Rhaglen Fentora hefyd yn cynnwys mynychu cwrs preswyl 3 diwrnod ym mis Medi yn Sir Benfro,

Am fwy o fanylion am y cynllun, ewch i http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/authority/about-the-authority/member-mentoring-programme?name, neu ffoniwch Swyddfa’r Parc Cenedlaethol am sgwrs, 01766 770274.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Dynodwyd Parc Cenedlaethol Eryri ym 1951 o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.
  2. Sefydlwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 fel awdurdod lleol un pwrpas i warchod a gwella’r harddwch naturiol, y bywyd gwyllt a’r dreftadaeth ddiwylliannol, ac i hyrwyddo cyfle i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol. At hynny, mae’n ddyletswydd ar yr Awdurdod i feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc Cenedlaethol.