Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cynllun Ysgol ar Restr Fer Gwobr Bwysig

Printio

31 Mawrth 2015

Cyhoeddwyd heddiw, (dydd Mawrth, Mawrth 31ain), fod Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn, wedi cyrraedd y rhestr derfynol ar gyfer un o wobrau’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI - Royal Town Planning Institute).

Pwrpas gwobrau’r RTPI yw cydnabod, cymeradwyo a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arferion cynllunio day m Mhrydain, ac mae cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth mewn Cynllunio i Gymuned a Lles yr RTPI, yn bluen arall yn het yr Awdurdod. Wrth ymgeisio am wobr, rhaid oedd i‘r Awdurdod ateb meini prawf oedd yn cynnwys cyfeiriadau at yr amgylchedd ffisegol, newid hinsawdd, datblygiad cynaliadwy, gwreiddioldeb, ansawdd, gosod cynsail ynghyd â rôl y cynllunydd.

Cyn y Nadolig, llwyddodd yr Ysgol i gipio Prif Wobr Cynllunio Cymru am 2014, a derbyniodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid. Rhoddwyd canmoliaeth benodol i gynllun, deunyddiau a chynaladwyedd Ysgol Craig y Deryn yn ogystal â’r gwaith a wnaed o ymgynghori â’r gymuned o flaen llaw. Roedd y cynllun yn enghraifft wych medden nhw, o awdurdod cynllunio yn goresgyn gwrthwynebiad cymunedol sylweddol a sensitifrwydd gwleidyddol wrth wireddu cynllun safonol, a chymdeithasol bwysig o fewn tirlun sensitif iawn.  Eleni, mae’r prosiect wedi mynd gam ymhellach gan fynd ar restr fer y gwobrau Prydeinig.

Ar ran yr Awdurdod, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Jonathan Cawley, 

“Unwaith eto, mae’n galonogol cyrraedd rhestr fer fel hon a chael cydnabyddiaeth am ein gwaith gan yr RTPI. Roedd hi’n  bwysig i ni gyflawni cynllun a fyddai’n enghraifft dda o’r hyn y gellir ei wneud wrth greu datblygiad mawr mewn ardal wledig gan barchu’r amgylchedd ar yr un pryd.

Wrth gyrraedd y rhestr fer, rhaid nodi’n dyled a’n diolch i’r ymgeisydd, Cyngor Gwynedd ac i’r pensaer, Geraint Roberts o gwmni Penseiri B3. Drwy gydweithio â nhw, llwyddywd i greu cynllun arwyddocaol mewn ardal sensitif, ac mae’n bleser gweld cynllun o gefn gwlad Cymru yn rhannu’r un llwyfan â phrosiectau arwyddocaol eraill o weddill Prydain. 

Mae cynllun Ysgol Craig y Deryn yn enghraifft dda o adeilad effaith isel, sydd hefyd yn ddatblygiad ar raddfa fawr, wedi ei leoli mewn ardal wledig o arwyddocâd cenedlaethol. Cyfunwyd technegau, deunyddiau a thechnoleg adeiladu traddodiadol a modern i greu adeilad cynaliadwy, sy’n defnyddio lefelau isel o ynni a charbon. Ystyriwyd hefyd cost hir dymor yr adeilad, a’i effaith yn y dyfodol ar yr amgylchedd, cynefinoedd a bioamrywiaeth yr ardal. Mae hefyd yn atgyfnerthu’r synnwyr o le, ynghyd â lles cymdeithasol ac etifeddiaeth ieithyddol yr ardal fydd yn eu tro o fudd ac yn cynnal cenedlaethau’r dyfodol. 

Agorwyd Ysgol Craig y Deryn yn 2013 a heddiw, mae’r ysgol yn dal 110 o ddisgyblion ysgol oed cynradd. Cwmni Wynne Construction  fu’n gyfrifol am adeiladu’r Ysgol.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

 1. Nod RTPI yw hyrwyddo’r proffesiwn cynllunio a meithrin cysylltiadau gyda sefydliadau a phroffesiynau eraill yr amgylchedd adeiledig ledled y DU. Mae’n trafod materion sy’n ymwneud â pholisi cynllunio gydag amryfal gyrff cyhoeddus, a chynrychiolwyr y diwydiant ar y cyfryngau.
 2. Am fwy o wybodaeth am y gwobrau, ewch i http://www.rtpi.org.uk/briefing-room/news-releases/2015/march/finalists-for-rtpi-awards-for-planning-excellence-2015-announced/
 3. Ynghyd ag Ysgol Craig y Deryn, ar restr fer y categori Rhagoriaeth Mewn Cynllunio ar gyfer Cymuned a Lles eleni mae:
  Connswater Community Greenway Phase 1
  GlenabbeySkeoge Residential Development
  Junction 3
  Oldfield Primary School
  Shree Swaminarayan Mandir, Kingsbury
 4. Yng Ngwobrau RTPI Cymru 2013, derbyniodd cynllun arall o eiddo’r Awdurdod, cynllun Hydro Plas Tan y Bwlch,  ganmoliaeth uchel.