Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwobr Bwysig I Gynllun Ysgol

Printio

17 Gorffennaf 2015

Mewn seremoni yn Llundain yn ddiweddar, cyhoeddwyd fod Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn wedi ennill un o brif wobrau’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI - Royal Town Planning Institute).

Pwrpas gwobrau’r RTPI yw cydnabod, cymeradwyo a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arferion cynllunio da ym Mhrydain, ac mae ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Cynllunio i Gymuned a Lles yr RTPI, yn bluen bwysig yn het yr Awdurdod. Llwyddodd y cynllun eisoes i gipio Prif Wobr Cynllunio Cymru yn 2014, a derbyniodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid bryd hynny.

Yng ngwobrau’r RTPI eleni, nododd y beirniad fod y cynllun wedi creu cryn argraff arnyn nhw; nid yn unig sut dewiswyd y safle i ddisodli safleoedd pedair ysgol o wahanol gymunedau, ond hefyd sut datblygwyd y cynllun ar y safle ac o fewn amgylchedd sensitif Parc Cenedlaethol Eryri. Nodwyd yn arbennig ran ganolog y cynllunwyr wrth gyrraedd canlyniad llwyddiannus o fewn amgylchiadau heriol iawn.

Ar ran yr Awdurdod, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Jonathan Cawley, 

“Mae derbyn gwobr fel hon gan yr RTPI yn gydnabyddiaeth ragorol am ein gwaith. Wrth weithio ar gynllun Ysgol Craig y Deryn, roedd hi’n  bwysig i ni gyflawni cynllun a fyddai’n enghraifft dda o’r hyn y gellir ei wneud wrth greu datblygiad mawr mewn ardal wledig gan barchu’r amgylchedd ar yr un pryd. Gwaith tîm oedd yn gyfrifol am y cynllun terfynol a rhaid nodi’n dyled a’n diolch i’r ymgeisydd, Cyngor Gwynedd ac i’r pensaer, Geraint Roberts o gwmni Penseiri B3. Drwy gydweithio’n agos â nhw, llwyddwyd i greu cynllun arwyddocaol mewn ardal sensitif, ac mae’n bleser gweld cynllun o gefn gwlad Cymru yn cael cydnabyddiaeth mor bwysig ar lwyfan Prydeinig.”

Mae cynllun Ysgol Craig y Deryn yn enghraifft dda o adeilad effaith isel, sydd hefyd yn ddatblygiad ar raddfa fawr, wedi ei leoli mewn ardal wledig o arwyddocâd cenedlaethol. Cyfunwyd technegau, deunyddiau a thechnoleg adeiladu traddodiadol a modern i greu adeilad cynaliadwy, sy’n defnyddio lefelau isel o ynni a charbon. Ystyriwyd hefyd cost hir dymor yr adeilad, a’i effaith yn y dyfodol ar yr amgylchedd, cynefinoedd a bioamrywiaeth yr ardal. Mae hefyd yn atgyfnerthu’r synnwyr o le, ynghyd â lles cymdeithasol ac etifeddiaeth ieithyddol yr ardal fydd yn eu tro o fudd ac yn cynnal cenedlaethau’r dyfodol. 

Agorwyd Ysgol Craig y Deryn yn 2013 a heddiw, mae’r ysgol yn dal 110 o ddisgyblion ysgol oed cynradd. Cwmni Wynne Construction  fu’n gyfrifol am adeiladu’r Ysgol.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

 1. Manylion y llun: O’r chwith I’r dde, Geraint Roberts (pensaer), Phil Williams (Is Lywydd RTPI) a Huw Roberts, APCE.
 2. Mae’r cynllun hefyd wedi cyrraedd rhestr fer am y Fedal Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
 3. Nod RTPI yw hyrwyddo’r proffesiwn cynllunio a meithrin cysylltiadau gyda sefydliadau a phroffesiynau eraill yr amgylchedd adeiledig ledled y DU. Mae’n trafod materion sy’n ymwneud â pholisi cynllunio gydag amryfal gyrff cyhoeddus, a chynrychiolwyr y diwydiant ar y cyfryngau.
 4. Am fwy o wybodaeth am y gwobrau, ewch i http://www.rtpi.org.uk/events/awards/rtpi-awards-for-planning-excellence/
 5. Wrth ymgeisio am wobr, rhaid oedd i’r Awdurdod ateb meini prawf oedd yn cynnwys cyfeiriadau at yr amgylchedd ffisegol, newid hinsawdd, datblygiad cynaliadwy, gwreiddioldeb, ansawdd, gosod cynsail ynghyd â rôl y cynllunydd.
 6. Ar restr fer y categori Rhagoriaeth Mewn Cynllunio ar gyfer Cymuned a Lles hefyd roedd
 • Connswater Community Greenway Phase 1
 • GlenabbeySkeoge Residential Development
 • Junction 3
 • Oldfield Primary School
 • Shree Swaminarayan Mandir, Kingsbury

Yng Ngwobrau RTPI Cymru 2013, derbyniodd cynllun arall o eiddo’r Awdurdod, cynllun Hydro Plas Tan y Bwlch,  ganmoliaeth uchel.