Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Plannu Coeden ym mhob Ysgol yn Eryri – mewn diwrnod!

Printio

11 Mawrth 2015

Ym mlwyddyn Ryngwladol y Pridd, ac yn y flwyddyn mae Parc Cenedlaethol Eryri’n dathlu ei benblwydd yn 64 mlwydd oed, rhwng 9 a 3 o’r gloch heddiw (dydd Mercher, Mawrth 11eg, 2015), plannwyd un goeden ym mhob un o 64 ysgol yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau.

Gyda chymorth y Gymdeithas Wyddoniaeth Bridd Brydeinig, Cyngor Gwynedd a rhai o ddisgyblion ysgolion Eryri, bu staff o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn plannu un goeden ym mhob un o ysgolion y Parc a’r cyffiniau. Disgyblion ysgol fu’n plannu, gyda Wardeiniaid a swyddogion cadwraeth yr Awdurdod yn rhoi arweiniad iddyn nhw. Planwyd naill ai criafolen, coeden geirios yr adar neu dderwen fythwyrdd yn yr ysgolion, naill ai mewn gardd neu gae, neu mewn potyn. Wedi i goeden gael ei phlannu, trydarwyd llun o’r goeden a’i phlanwyr gyda’r hashnod #gwylgoed ar gyfrif Trydar y Parc Cenedlaethol a rhoddwyd y llun hefyd ar dudalen Facebook Awdurdod y Parc.

Un o drefnwyr gweithgareddau’r diwrnod oedd Angharad Harris, Swyddog Addysg Awdurdod y Parc. Dywedodd,

“Gan ei bod hi’n Flwyddyn Ryngwladol y Pridd, mae’r diwrnod hwn yn gyfle gwych i atgoffa plant a phobl ifanc Eryri adnodd mor bwysig yw pridd, ac na fedrwn wneud hebddo. Mae plannu’r coed collddail cynhenid hyn yn gyfle i ni ddangos i ddisgyblion sut y gallan nhw warchod tirwedd a bywyd gwyllt Eryri. Mae’n eu hatgoffa o bwysigrwydd ailgylchu ym myd natur, mae’n eu hysgogi i warchod eu cynefinoedd lleol ac mae’n eu hannog i barchu’r rhai sy’n ddibynnol ar bridd i fyw - o’r creaduriaid sy’n byw dan ein traed i’r adar sy’n bwydo o’r coed uwchlaw.”

Roedd gweithgareddau’r diwrnod yn rhan o ymgyrch ehangach y Gymdeithas Wyddoniaeth Bridd Brydeinig i blannu coed yn ysgolion Prydain yn ystod y flwyddyn. Y Gymdeithas sydd wedi darparu’r coed criafol i’r ysgolion a’r Awdurdod sydd wedi darparu gweddill y coed.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae dail y griafolen yn bwysig i lindys, a’i haeron yn fwyd i adar megis y fronfraith a’r fwyalchen. Denu pryfaid a gwenyn wna blodau’r goeden geirios, ac mae ei cheirios sur yn fwyd i adar a mamaliaid. Mae’r dderwen fythwyrdd yn gwrthsefyll halltineb yn yr aer ac o’r herwydd wedi eu plannu yn yr ysgolion sydd ar arfordir Eryri a bydd ei chanopi bythwyrdd yn rhoi cysgod i adar yn y gaeaf.
  2. Blwyddyn Ryngwladol y Pridd  - mae’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rheoli pridd yn gynaliadwy fel sail ar gyfer systemau bwyd, cynhyrchu ffeibr a thanwydd, gweithredu ecosystemau angenrheidiol a gwella’r ffordd yr ydym yn addasu i newid yn yr hinsawdd ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.