Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cynllunio’n Gwella yn Eryri

Printio

30 Hydref 2015

Yn ei adroddiad diweddaraf, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi nodi gwelliant ym mherfformiad gwasanaeth Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ystod y flwyddyn a aeth heibio ac wedi awgrymu ffyrdd o adeiladu ar y gwelliant hwnnw.

Yn ei Adroddiad, “Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Cynllunio, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri”, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi edrych ar berfformiad Gwasanaeth Cynllunio’r Awdurdod yn ystod 2014 - 2015. Prif ffocws yr adroddiad yw ateb y cwestiwn, A yw’r Awdurdod yn darparu Gwasanaethau Cynllunio effeithlon gyda’r nod o sicrhau lefel uchel o berfformiad, hyd yn oed yn wyneb cyfyngiadau cyllidol cynyddol?

Wrth ymateb i’r adroddiad, dywedodd Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Jonathan Cawley,

“Mewn cyfnod o gynni ariannol, mae hi wedi bod, ac yn parhau i fod yn gyfnod heriol i Awdurdodau Lleol. Rwy’n hynod o falch felly fod yr Archwilydd wedi nodi gwelliant yn narpariaeth ein Gwasanaeth Cynllunio ers ei adroddiad diwethaf yn 2011. Mae’n nodi’n bod ni, drwy ymgynghori’n eang â’n cymunedau, wedi datblygu gweledigaeth glir, a bod ein cwsmeriaid yn fodlon â’r gwasanaeth maen nhw’n ei dderbyn gennym.
Mae hefyd yn cydnabod fod hyder cynghorau cymuned, penseiri ac asiantau cynllunio wedi cryfhau wrth i ni wneud penderfyniadau sy’n gwarchod ein treftadaeth naturiol ac adeiledig, ein bod yn hybu twf ac arallgyfeirio economaidd, yn annog defnydd darbodus o ynni a dylunio o safon uchel ynghyd â chynnal y Gymraeg a diwylliant yr ardal. Yn ogystal, mae’n cydnabod ein llwyddiant ym maes darparu tai fforddiadwy, sydd yn ei dro yn sicrhau fod pobl leol yn gallu fforddio byw yn y Parc Cenedlaethol ac yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i gynnal treftadaeth ddiwylliannol ac ieithyddol yr ardal.

Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu sut dylai’r Awdurdod adeiladu ar ei lwyddiant. Yn ystod y misoedd nesaf bydd yn mynd ati i gryfhau ei berthynas ag awdurdodau cynllunio eraill yng Nghymru drwy rannu gwybodaeth ac arferion da a phenderfynu’n strategol ar dargedau a blaenoriaethau. Fe fydd hefyd yn cryfhau elfennau masnachol ei gwasanaeth ynghyd ag edrych ar ffyrdd o gyflymu’r broses o wneud penderfyniadau.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1. Mae copi o’r adroddiad llawn i’w gael ar wefan swyddfa Archwilio Cymru: www.archwilio.cymru.