Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Coedlan newydd i drigolion Llanbedr.

Printio

21 Ebrill 2015

Yn dilyn cydweithio agos rhwng pentrefwyr lleol, swyddogion o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cadw Cymru’n Daclus, mae gan drigolion Llanbedr a’r ardal gyfagos goedlan newydd i’w mwynhau.

Ddwy flynedd yn ôl, penderfynodd y grŵp “Cyfeillion Coedlannau Llanbedr” fod angen gwella’r coedlannau yn eu hardal, a gyda chymorth ac arweiniad gan staff Awdurdod y Parc ynghyd â grant gan Cadw Cymru’n Daclus, dechreuwyd ar y gwaith o wella safle Coed Hafod y Bryn.

Roedd y safle, 6.6 hectar yn goedlan nad oedd wedi cael ei rheoli’n iawn yn ystod y blynyddoedd diweddar ac yn cynnwys coed Derw, Castanwydden Sbaeneg, Masarn, Ynn a Bedw. Ond yn dilyn derbyn grant gan Cadw Cymru’n Daclus, roedd y grŵp mewn sefyllfa i brynu offer er mwyn galluogi ei aelodau i barhau â’r gwaith o reoli’r safle. Cynhaliwyd diwrnodau clirio i wirfoddolwyr, rhoddwyd cyngor arbenigol ar sut a pham y dylid trin y llwyni a choed egsotig yna, a gosodwyd grisiau newydd gan wella'r gylchdaith bresennol o gwmpas y goedlan.

Rhydian Roberts, Swyddog Coed a Choedlannau'r Parc Cenedlaethol fu’n arwain y cynllun ar ran yr Awdurdod. Dywedodd,
“Cyfeillion Coedlannau Llanbedr yw’r grŵp gwirfoddol cymunedol cyntaf i’w sefydlu i’n helpu ni i warchod un o’i choedlannau. Nid yn unig fod yr aelodau wedi dangos brwdfrydedd tuag at ofalu ar ôl un o’u hasedau lleol drwy fynd ati i dorchi eu llewys a gwneud gwaith caib a rhaw yn y goedlan, ond fe aethon nhw ati hefyd i sicrhau cyllid i ariannu’r gwaith. Mae’n gadarnhaol iawn gweld cymuned fel hon yn dod at ei gilydd i warchod a rheoli un o’i hasedau ac os oes cymunedau eraill yn y Parc Cenedlaethol awydd dilyn yr un trywydd, mae croeso iddyn nhw gysylltu â fi.”
Ar ran Cadw Cymru’n daclus, dywedodd Lee Oliver, Swyddog Prosiect Trefi Taclus
“Mae’n wych gweld grŵp o wirfoddolwyr yn Llanbedr yn gweithio ochr yn ochr â’r Parc Cenedlaethol i ddiogelu dyfodol coedlan leol. Mae’r Cynllun Grantiau Cymru Gyfan yn addas iawn ar gyfer menter fel hon sydd am brynu eitemau megis offer, cyfarpar diogelwch, deunyddiau prosiect, planhigion, blodau gwyllt a hyfforddiant.”

Ar ran y grŵp, dywedodd Mike Gilbert,
“Dangosodd arolygon adar a phlanhigion nad oedd yr ystod eang o fywyd gwyllt a fedrai fyw mewn tirlun mor werthfawr â hwn, ddim yma. Roeddem ni yn awyddus i greu amgylchedd mwy cynaliadwy a fyddai’n cael ei fwynhau gan bobl a natur fel ei gilydd.”

Ac ychwanegodd un o’r gwirfoddolwyr, Jill Smith,
“Mae’n gynllun gwych fydd yn cymryd blynyddoedd i’w ddatblygu. Mae bod tu allan ac mor agos at natur yn brofiad twymgalon a boddhaus. Gobeithiwn y daw mwy o bobl i gefnogi ac i gymryd rhan yn y cynllun cymunedol hwn.”

Am gyngor pellach am ofalu a rheoli coedlan gymunedol, gellir cysylltu â Rhydian Roberts ym mhencadlys y Parc Cenedlaethol ar 01766 770274.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1. Mae Cynllun Grantiau Cymru Gyfan gan Cadw Cymru’n Daclus ar agor i grwpiau, ysgolion a sefydliadau ac yn cefnogi cynlluniau amgylcheddol ymarferol sy’n helpu i wella gofodau cymunedol gwyrdd. Gall y rhain gynnwys gwaith clirio, cynlluniau plannu a thyfu bwyd, rheoli llystyfiant, gwella mynediad a gwella cynefinoedd. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Lee Oliver, Swyddog Prosiect Cadw Cymru’n daclus yng Ngwynedd, Lee.oliver@keepwalestidy.org neu 07824 504799