Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cynllun newydd i annog tyfu coed yn Eryri

Printio

18 Hydref 2016

Mae grant newydd ar gael i berchnogion tir sy’n awyddus i blannu coed parcdir o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 36,400 hectar o Barc Cenedlaethol Eryri yn goetir, sef tua 17% o gyfanswm arwynebedd y Parc. Fodd bynnag, mae nifer y coed parcdir yn lleihau am sawl rheswm gan gynnwys henaint a diffyg coed eraill yn cael eu plannu yn eu lle. O ganlyniad, mae coed parcdir a phorfeydd coediog bellach yn cael eu gwarchod yng Nghymru o dan Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Er mwyn ceisio gwrthdroi'r dirywiad hwn, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymuno â Choed Cadw i ddarparu grant i berchnogion tir sy'n dymuno sefydlu coed parcdir newydd yn Eryri. Mae’r cynllun yn cynnig hyd at 10 coeden i bob eiddo i dir berchnogion o fewn ffiniau’r Parc, ac ar gyfer tir sych, gellir dewis derw, draenen wen, criafolen, pisgwydden dail bach, neu binwydden yr Alban, ac ar gyfer tir gwlyb gellir dewis poplys duneu dderw.

Gethin Davies, Swyddog Newid Hinsawdd ac Ecosystemau’r Awdurdod sy’n esbonio ymhellach,

“Mae coed parcdir fel arfer yn cynnwys coed mawr a hynafol wedi eu lleoli o fewn ardaloedd o laswelltiroedd agored a rhostir. Ond yn anffodus, maent yn araf ddiflannu yn bennaf oherwydd henaint, gan adael y coed yn fwy agored i ddifrod storm ac afiechydon. Bwriad y cynllun grantiau newydd hwn yw annog perchnogion tir i blannu coed newydd fydd yn eu tro yn disodli’r coed hynafol, ac ar yr un pryd yn darparu cysgod i dda byw, ardaloedd nythu i adar, coridorau mudo i ystlumod, a chyfleoedd i ailgylchu maeth drwy ddarparu cynefinoedd i ffyngau, cennau, mwsoglau ac anifeiliaid di-asgwrn cefn sy’n ddibynnol ar hen goed a phren wedi pydru.”

Ychwanegodd Clare Morgan, Rheolwr Creu Coedlannau Coed Cadw yng ngogledd Cymru,

“Mae tir pori mewn coedlannau yn gynefin hynod werthfawr o ran bywyd gwyllt yn ogystal ag yn nhermau diwylliannol, gan roi cefnogaeth i adar, ystlumod, ffyngau a chennau. Mae hefyd yn cynnig manteision amaethyddol gwirioneddol o ran lloches a chysgod ar gyfer da byw. Mae plannu coed parcdir newydd yn ffordd wych o wneud y dirwedd yn fwy gwydn yn ogystal â helpu i ddarparu coed hynafol y dyfodol. Dyna pam rydym wedi bod yn falch iawn i ddarparu coed am ddim ar gyfer y prosiect hwn sydd wedi eu ffynonellu a’u tyfu yn y DU.”

Mae’r cymorth grant yn cynnwys taliad o £40 y goeden tuag at godi ffens i rwystro stoc a hyd at 10 coeden a sgrin i’w gwarchod. Am fwy o fanylion neu os am wneud cais am grant, cysylltwch â’r Yr Adran Coedlannau ac Amaethyddiaeth, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF, 01766 770274.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Manylion y llun: plannu coed ifanc. Lluniau APCE