Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Adnodd Newydd i Gystadleuwyr Her y 3 Chopa

Printio

14 Ebrill 2015

Cynhelir tri Diwrnod Gwarchod Mynydd ar gopaon uchaf yr Alban, Cymru a Lloegr y penwythnos hwn er mwyn tynnu sylw at lansiad adnodd newydd ar gyfer y rhai hynny sy’n cyflawni heriau i godi arian at elusennau.Ni fydd yr adnodd newydd i’w weld ar lethrau hoff fynyddoedd Prydain, ond ar-lein, fel adnodd fydd yn cynnwys mapiau o lwybrau defnyddiol, gwybodaeth amgylcheddol, awgrymiadau iechyd a diogelwch a dull syml o gofrestru.

Bob blwyddyn, bydd miloedd o bobl yn dringo Ben Nevis, Scafell a'r Wyddfa, a bydd nifer ohonynt yn ceisio cyrraedd pob copa mewn un daith. Yn ystod dyddiau hir yr haf, bydd y niferoedd yn cynyddu’n ddramatig, sy’n eu tro yn effeithio ar y llwybrau a’r cymunedau cyfagos. Bydd erydiad yn sylweddol, yn ogystal â chynefinoedd yn cael eu colli, sydd yn eu tro’n lleihau amrywiaeth naturiol y mynyddoedd ac o ganlyniad, mae’r gost yn ychwanegol i’r elusennau a’r sefydliadau cadwriaethol sy’n gofalu am y tirweddau.

Nod Partneriaeth y Tri Chopa yw i leihau’r dylanwadau amgylcheddol a ffisegol ar y copaon a’u cymunedau cyfagos. Wrth gofrestru eu her, mae’r cystadleuwyr yn dangos eu hymrwymiad i fod yn gynaliadwy wrth gymryd rhan, a fydd yn cyfoethogi eu profiad ar y mynydd. Anelwyd y wefan,  www.threepeakspartnership.co.uk at unrhyw un sy’n paratoi i gyflawni Her y Tri Chopa, boed yn gerddwr brwd, trefnydd heriau proffesiynol, neu fel cystadleuydd. Fe’i crewyd gan warcheidwaid y copaon:  Ymddiriedolaeth John Muir, Canolfan Ymwelwyr Glen Nevis (Ben Nevis), yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ardal y Llynnoedd (Scafell) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Wyddfa), gydag arian gan y Cyngor Mynydda Prydeinig, drwy eu Hymddiriedolaeth Mynediad a Chadwraeth.

Dywed Sarah Lewis, Swyddog Cadwraeth Ymddiriedolaeth John Muir: "Mae’r wefan yn cynnwys yr holl gamau o arferion da y medrwch eu cymryd i leihau erydiad y llwybrau, ac i osgoi dinistrio cynefinoedd a thagfeydd. Drwy’r drefn newydd, wrth lofnodi, byddwch yn dangos eich ymrwymiad i leihau’ch effaith ar y cynefinoedd bregus hyn.Wrth ymweld â’r wefan, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut i gymryd rhan a rhoi yn ôl, boed hynny wrth wirfoddoli am y diwrnod yn gwarchod y dirwedd, neu’n ymwneud â chynllun lleol yn ogystal â phob math o wybodaeth leol er mwyn i bobl fedru paratoi eu hunain yn barod ar gyfer yr amodau ar y mynydd.”

Dywed Steve Jolley, Warden Ardal, Wasdale, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: "Drwy roi cadwraeth wrth wraidd ein partneriaeth, rydym wedi gallu lansio siop ganolog ar gyfer y miloedd sy'n cymryd rhan yn Her y Tri Chopa. Mae ganddo’r holl wybodaeth angenrheidiol i gynllunio’ch her.  Gall pobl rannu’u llwyddiant drwy rannu eu lluniau â ni hefyd - ar oriel y wefan newydd neu ar Trydar gan ddefnyddio #H3C.”

Dywed Helen Pye, Warden Ardal, Yr Wyddfa, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: "Yn aml iawn, caiff pobl sy’n cymryd rhan yn Her y Tri Chopa eu digalonni gan yr holl faterion ymarferol maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r heriau yn cael eu cynllunio ar gyfer penwythnosau a gwyliau pan mae’n meysydd parcio ar eu prysuraf. Yn ystod y cyfnodau hyn hefyd cynhyrchir tunnelli o sbwriel ac mae pentyrau o fagiau sbwriel yn cael eu gadael yn y meysydd parcio. Felly, er mwyn sicrhau fod pawb yn cael budd o’u profiadau, rydym wedi cynnwys gwybodaeth fanwl a chyngor ar y wefan newydd ynglŷn â sut i gynllunio ar gyfer parcio yn ystod y cyfnodau prysur hyn a sut i waredu sbwriel yn gyfrifol. Yr allwedd i her lwyddiannus a phleserus yw’r cynllunio o flaen llaw a dyna pam fod y wefan yno i helpu pawb.”

Bydd y Diwrnodau Gwarchod Mynydd yn cynnwys clirio draeniau, clirio sbwriel ac edrych ar gynnal a chadw llwybrau.   Ar yr Wyddfa, bydd y gwaith clirio yn digwydd ddydd Sadwrn, 18fed o Ebrill Am fwy o fanylion, cysylltwch â Helen Pye, Parc Warden Parc Cenedlaethol,  Helen.Pye@eryri-npa.gov.uk, 01766 890,522, neu 0128 872,555

Ceir canllawiau pellach ar gyflawni Her y Tri Chopa yn Eryri ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/visiting/access/three-peaks-challenge

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Manylion y Llun: Aelodau o Gymdeithas Eryri ar un o ddiwrnodau Gwarchod Mynydd llynedd.
  2. Mae Partneriaeth y Tri Chopa yn bodoli er mwyn gwarchod y tirweddau hardd sy’n gartref i dri o fynyddoedd uchaf Lloegr, yr Alban a Chymru: Scafell Pike, Ben Nevis a’r Wyddfa.
  3. Fe’i sefydlwyd yn 2013 ac mae’n cynnwys y sefydliadau a’r elusennau sy’n gyfrifol am reoli’r mynyddoedd hyn. Nod Partneriaeth y Tri Chopa yw darparu cymorth a gwybodaeth angenrheidiol i sicrhau fod pobl sy’n cymryd rhan yn Her y Tri Chopa, yn gwneud hynny mewn modd sy’n golygu gall y mynyddoedd eiconig hyn gael eu mwynhau am ganrifoedd i ddod a thu hwnt.
  4. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolaeth o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Mynydda Prydeinig, Ymddiriedolaeth John Muir, Highlife a Phartneriaeth Nevis.