Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Adfer Ein Mynyddoedd

Printio

14 Mawrth 2016

Gyda chymorth ymgyrch y Cyngor Mynydda Prydeinig, Adfer Ein Mynyddoedd, sy’n dechrau heddiw, mae gobaith y bydd darn hanfodol o Lwybr Watkin sy’n arwain at Gopa’r Wyddfa, o’r diwedd yn cael ei adfer.

Nod yr ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd yw codi mwy na £100,000 i atgyweirio llwybrau ar rai o gopaon mwyaf eiconig Prydain. Yn Eryri, rhan o lwybr islaw copa’r Wyddfa sydd angen y gefnogaeth. Oherwydd y miloedd o gerddwyr bob blwyddyn sy’n ei throedio, ynghyd â sgri ansefydlog, mae’n anodd dilyn y llwybr cywir at y copa. O ganlyniad dros y blynyddoedd, mae’r darn hwn o’r llwybr wedi erydu a datgymalu a chynefinoedd wedi eu dinistrio. Yn ychwanegol at hyn, mae’r gwaith sylweddol mawr sydd ei angen i ailsefydlu’r llwybr yn glir i gerddwyr, ynghyd â’i leoliad, dros fil o fetrau uwch lefel y môr, yn dasg anodd.

Ar ran Awdurdod y Parc Cenedlaethol, dywedodd y Prif Weithredwr Emyr Williams,
“Mae’r Wyddfa yn un o fynyddoedd mwyaf poblogaidd Prydain ac mae Llwybr Watkin yn un hanesyddol bwysig am mai hon, yn rhyfedd ddigon, oedd y llwybr cyhoeddus cyntaf i’w dynodi ym Mhrydain, gan agor cefn gwlad yn swyddogol i gerddwyr. Yn barhad o hynny rydym fel Awdurdod Parc Cenedlaethol yn awyddus i sicrhau fod cerdded ar lwybrau megis Llwybr Watkin, yn parhau i fod yn brofiad ysbrydoledig i ymwelwyr a thrigolion, ac y bydd cerddwyr yn dychwelyd yma, dro ar ôl tro.
Serch hyn, mae’r lleihad o 14% yn ein cyllideb yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn golygu yn y dyfodol, y bydd hi’n anodd, os nad yn amhosib cyflawni elfennau o’n gwaith beunyddiol o warchod a gwella’r dirwedd. Ond, ynghyd â chyfraniad gan y perchnogion tir, sef yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’n gwaith gyda Phartneriaeth yr Wyddfa, byddwn yn cyfrannu’n sylweddol at y gost o atgyweirio’r rhan benodol hwn o Lwybr Watkin. Yn anffodus oherwydd maint y gwaith sydd ei angen, heb gyfraniad ychwanegol gan yr ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd, fe fyddai bron yn amhosib cyflawni’r gwaith sy’n angenrheidiol ar un o fynyddoedd mwyaf poblogaidd Prydain.”

Bydd yr ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd yn rhedeg o Fis Mawrth 14 tan Fis Mai 14eg a bydd yr arian a godir drwy’r ymgyrch ariannu torfol yn cael ei sianelu i brosiectau gwahanol drwy Ymddiriedolaeth Cadwraeth a Mynediad y CMP. Mae modd cyfrannu i brosiect Llwybr Watkin yn unig, neu at yr ymgyrch yn gyffredinol.

Am fwy o fanylion sut i gyfrannu i’r apêl, ewch i www.crowdfunder.co.uk/mendourmountains

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1. Bydd tua 15 mil o gerddwyr yn defnyddio Llwybr Watkin bob blwyddyn.
2. Enwyd y llwybr hwn ar ôl Syr Edward Watkin, Aelod Seneddol Rhyddfrydol a datblygwr rheilffyrdd. Wedi iddo ymddeol, aeth i fyw mewn ‘chalet’ yng Nghwm Llan ar odre’r Wyddfa.
3. Am fwy o fanylion am Lwybr Watkin, ewch i wefan yr Awdurdod: http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/visiting/walking/mountain-walks/watkin-path
4. Am fwy o fanylion am ymgyrch y BMC, cysylltwch â Tina Gardner (swyddog y wasg y BMC) ar 0161 438 3337 / press@thebmc.co.uk neu Carey Davies (BMC swyddog cerdded mynyddoedd) ar 07885 910 605 / carey@thebmc.co.uk.
5. I drefnu cyfweliad am Lwybr Watkin, cysylltwch â Llinos Angharad, Swyddog Cyfryngau a Digwyddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 01766 770274 neu 07766 255509.