Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dysgu Plygu

Printio

6 Ionawr 2015

Ddechrau Chwefror, bydd cyfle i amaethwyr a thir feddianwyr o fewn Parc Cenedlaethol Eryri dderbyn hyfforddiant mewn plygu gwrychoedd.

Yn dilyn llwyddiant cyrsiau plygu gwrychoedd y gorffennol, yn ogystal â phwysigrwydd parhau i ymarfer yr hen grefft arbennig hon, penderfynwyd cynnal cwrs arall eleni. Ar Chwefror y 4ydd a’r 5ed, bydd yr arbenigwr plygu gwrych Dave Padley yn arwain cwrs i dir feddianwyr ac amaethwyr y Parc Cenedlaethol ar fferm Gelli, Prenteg ger Porthmadog.

Yn ystod y ddau ddiwrnod o hyfforddiant, bydd cyfle i ddysgu nid yn unig sut i dorri’r coed ar gyfer plygu gwrych, ond hefyd sut i ddefnyddio a chadw offer, ynghyd â chyfle i weld gwaith contractwr proffesiynol. Dim ond lle i 6 sydd ar y cwrs hwn.

Ar ran Awdurdod y Parc Cenedlaethol, dywedodd Carwyn ap Myrddin, Swyddog Cadwraeth Fferm yr Awdurdod,
“Mae hwn yn gyfle gwych i’r rheiny sy’n weddol newydd i amaethyddiaeth feithrin sgiliau newydd drwy ddysgu cadw hen sgil yn fyw. Dim ond nifer cymharol fechan o bobl sydd ar ôl yn Eryri sy’n fedrus yn y grefft o blygu gwrych ac felly mae meithrin crefftwyr newydd yn hynod o bwysig i ni. Rydan ni’n cynnig yr hyfforddiant hwn drwy gydweithrediad Lantra ac os cwblheir yr hyfforddiant yn llwyddiannus yn ystod y cwrs, mi fedrwn ni wedyn gynnig grant i’r cyfranogwyr er mwyn cyflawni gwaith plygu ar eu tir eu hunain.”

Er eu bod yn cael eu cymryd yn ganiataol fel rhan o’r tirlun gwledig, mae gan wrychoedd eu manteision. Maent yn darparu cysgod i anifeiliaid mewn tywydd gwyntog, gwlyb a phoeth ac maent yn gynefin i fywyd gwyllt.

Ychwanegodd Carwyn,
“I greaduriaid megis ystlumod, gwyfynod, lindys a’r pathew, mae gwrychoedd yn ffurfio llwybrau a rhwydweithiau pwysig ac yn cysylltu gwahanol gynefinoedd â’i gilydd. Wrth blygu’r gwrych, bydd ei fôn yn tyfu’n gryfach, yn fwy trwchus ac yn llawnach gan roi manteision i’r amaethwr yn ogystal. Mae’n derfyn effeithiol i atal defaid a gwartheg rhag crwydro yn ogystal â bod yn gysgod gwerthfawr iddyn nhw. Fe fydd cwrs fel hwn felly yn hynod o fanteisiol i unrhyw amaethwr!”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb neu sy’n dymuno derbyn mwy o wybodaeth am y cwrs, gysylltu â’r tîm Cadwraeth, Coed ac Amaeth yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol (01766 770274).

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae’r dull o blygu gwrychoedd yn amrywio o ardal i ardal. Dros y blynyddoedd datblygodd arddull gwahanol i bob ardal er mwyn ymdopi â hinsawdd yr ardal arbennig honno, gwahanol arferion amaethu’r ardal a’r math o goed a llwyni fyddai’n tyfu yn yr ardal.
  2. Mae Lantra yn gorff sy’n darparu hyfforddiant, cymwysterau, sgiliau a gwybodaeth i fusnesau sy’n ymwneud â’r tir a’r amgylchedd.