Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Graffiti yn y gwyliau

Printio

17 Ebrill 2015

Mae rhai o ieuenctid Llanberis wedi bod yn treulio’u gwyliau yn peintio graffiti ar wal y Ganolfan yn Llanberis.

Fel arfer, gweithred anghyfreithlon ydy peintio graffiti ar waliau ond yn Llanberis, mae criw o bobl ifanc y pentref wedi bod yn treulio’u gwyliau yn peintio graffiti ar wal y tu mewn i’r Ganolfan yn y pentref, gyda chymorth yr artist graffiti Andy Birch a staff o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Fel rhan o gynllun partneriaeth “Caru ein Llyn”, sef cynllun i godi ymwybyddiaeth pobl o bwysigrwydd gwella ansawdd dŵr Llyn Padarn, trefnwyd nifer o weithgareddau cymunedol yn ystod y flwyddyn, ac mae peintio’r graffiti ar y wal yn rhan o’r cynllun hwnnw. Dechreuwyd ar y gwaith paratoi rai misoedd yn ôl pan dreuliodd rhai o swyddogion yr Awdurdod amser gydag aelodau o Glwb Ieuenctid Llanberis. Bellach gyda’r Wyddfa yn gefndir i Lyn Padarn, mae pâr o elyrch, torgoch, dyfrgi, glas y dorlan a chanŵiwr yn addurno’r wal.

Angharad Harris, Swyddog Addysg Awdurdod y Parc sy’n esbonio’r cefndir:

“Deilliodd y syniad o waith y buom yn ei wneud llynedd gyda disgyblion lleol fel rhan o bartneriaeth Caru Ein Llyn.  Yr oedd gwaith graffiti yn dynodi hanes diwylliannol a diwydiannol  wedi ei baentio eisoes ar un wal o’r Ganolfan ond y farn yn lleol oedd bod angen graffiti ar wal arall fyddai’n canolbwyntio ar bwysigrwydd Llyn Padarn i’r ardal. Aed ati i gynnal sesiynau trafod gyda’r bobl ifanc cyn i’r artist Andy Birch fynd ati i ddylunio’r lluniau ac yna bu pawb yn cwblhau’r gwaith paentio'r wythnos diwethaf. Mae pawb sydd wedi gweld y wal hyd yma wedi eu cynhyrfu  gan y Torgoch sydd yn hawlio’i le yng nghanol y wal, ac yn synnu sut mae celf ‘graffiti’ trefol yn edrych mor naturiol yma.”

Mae ysgrifennydd y Ganolfan, Ken Jones, wedi ei blesio â’r gwaith. Dywedodd,

“Mae’r prosiect gwych  yma yn dod â bywyd y llyn yn fyw mewn ffordd liwgar a chrefftus i brif neuadd y Ganolfan ac wedi gwedd newid wal goncrid blaen i gyflwyno hanes bywyd gwyllt a gweithgareddau Llyn Padarn. Hoffwn ddiolch i Barc Cenedlaethol Eryri am gydlynu’r gwaith ac i ieuenctid y fro am eu hymroddiad i’r fenter a hefyd i waith gwych yr artist Andy Birch.

Mae Andy Birch hefyd wedi ei wefreiddio ar ôl ei brofiad yn Llanberis.

“Pan wnes i ymuno â’r cynllun yma, wyddwn i ddim am y Llyn na’i bywyd gwyllt. Fel y wal, roedd gen innau gynfas wag. Dwi wedi dysgu cymaint am yr ardal wrth greu’r gwaith celf yma ac mae brwdfrydedd y bobl ifanc tuag at y Llyn a’r cynllun wedi bod yn rhyfeddol.”

Wrth edrych yn ôl dros ei waith, dywedodd aelod o’r Clwb Ieuenctid, Kieron Rodgers,

“Buom yn gwneud graffiti ar waliau Ganolfan Llanberis am ddiwylliant a bywyd gwyllt Llyn Padarn, yn arbennig am natur y llyn a'r pysgodyn torgoch prin sydd yn bodoli yno. Mae wedi bod yn llawer iawn o hwyl ac yn ffordd dda o ddysgu am yr ardal”

Cymaint fu brwdfrydedd y gymuned dros y gwaith sydd wedi ei wneud, maent bellach wedi comisiynu’r artist Andy Birch i weithio ar roi llun o Frwynddail y Mynydd  (Lili’r Wyddfa) ar wal arall yn y Ganolfan.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1.    Yn 2009, dioddefodd busnesau lleol a bywyd gwyllt yr ardal yn ddrwg wedi i algae gwenwynig ymddangos yn Llyn Padarn. Ond wrth wneud ychydig o newidiadau syml a chodi ymwybyddiaeth pobl o bwysigrwydd gofalu ar ôl y Llyn, y gobaith yw atal yr algae rhag dychwelyd. Mae’r ymgyrch “Caru eich Llyn” yn rhan o’r gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth pobl o bwysigrwydd y Llyn a pha mor unigryw ydyw.

2.    Arianwyd y cynllun graffiti hwn gan CAE, sef Cronfa Datblygu’r Amgylchedd a sefydlwyd yn wreiddiol yn y 2000 gan Lywodraeth Cymru. Ei bwrpas oedd darparu cronfa ariannol o £250,000 y flwyddyn dros gyfnod o dair blynedd, a gofynnwyd i’r Parciau Cenedlaethol yng Nghymru weinyddu’r cynllun. Yn Eryri, adwaenir y gronfa hon bellach fel Cronfa CAE ac ers ei sefydlu, mae CAE wedi cyfrannu £3.4m at gynlluniau yn Eryri.